10. Sınıf Coğrafya 2. Yazılıya Hazırlık Soruları

1. Dışarıdan göç alan ülkelerde erkek nüfus fazla iken, dışarıya göç veren ülkelerde kadın nüfus daha fazladır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kadın nüfus erkek nüfustan daha fazladır?

A) Belçika
B) Almanya
C) Hollanda
D) Kanada
E) Pakistan

Çözüm

2. Aşağıdakilerden hangisi, insanlık tarihi boyunca nüfus artışında sıçramaya neden olan olaylardan biridir?

A) Doğal afetler
B) Sanayi Devrimi
C) Göç hareketleri
D) Salgın hastalıklar
E) Turizmin gelişmesi

Çözüm

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, çalışmayan (bağımlı) nüfusun genel nüfusa oranı daha fazladır?

A) Bangladeş
B) Yunanistan
C) ABD
D) Hollanda
E) Japonya

Çözüm

4. Bir ülkenin diğer ülkelerden göç almasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş olanaklarının fazla olması
B) Yüz ölçümünün geniş olması
C) Nüfus yoğunluğunun az olması
D) İklim koşullarının elverişli olması
E) Nüfus artış hızının yüksek olması

Çözüm

5. Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir?

A) Turizm
B) Ulaşım
C) Sanayi
D) Tarım
E) Toprak özellikleri

Çözüm

6. Sanayi devrimi ile en fazla nüfus artışı aşağıdaki kıtalardan hangisinde görülmüştür?

A) Avustralya
B) Afrika
C) Asya
D) Kuzey Amerika
E) Avrupa

Çözüm

7. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’da nüfus artışını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Savaşların artması
B) Doğal afetlerin artması
C) Salgın hastalıkların artması
D) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
E) Kadının çalışma hayatına katılması

Çözüm

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, toplam nüfus içinde aktif nüfusun oranı daha fazladır?

A) Norveç
B) Bangladeş
C) Nijerya
D) Meksika
E) Libya

Çözüm

9. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksek iken, gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisindeki nüfus artışı diğerlerinden daha düşüktür?

A) Afganistan
B) Somali
C) Türkiye
D) Almanya
E) İran

Çözüm

10. Dağların üst kısımlarında orman üst sınırından sonra aşağıdaki bitki türlerinden hangisi görülür?

A) Maki
B) Çayır
C) Tundra
D) Bozkır
E) Savan

Çözüm

11. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken suların, sondaj yapılarak yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fay kaynağı
B) Karstik kaynak
C) Gayzer kaynak
D) Yamaç kaynağı
E) Artezyen kaynağı

Çözüm

12. Aşağıdaki kıtalardan hangisinde çöl bitkilerine rastlanmaz?

A) Asya
B) Kuzey Amerika
C) Afrika
D) Avustralya
E) Avrupa

Çözüm

13. Coğrafi konumları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinde savan görülmez?

A) Sudan
B) Nijerya
C) Brezilya
D) Kolombiya
E) Polonya

Çözüm

14. Aşağıdaki kayaç türlerinden hangisinin yaygın olduğu bir yörede kimyasal çözünme yaygın olarak görülür?

A) Mermer
B) Bazalt
C) Alçı taşı
D) Andezit
E) Granit

Çözüm

15. Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisindeki sular, çoğunlukla buhar şeklinde ve çok sıcak şekilde çıkmaktadır?

A) Artezyen
B) Fay
C) Gayzer
D) Karstik
E) Vadi

Çözüm

16. Sıcaklık ve yağışın fazla olduğu iklim bölgelerinde geniş yapraklı ormanlar daha fazla yer kaplar. İklim koşulları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinde geniş yapraklı ormanlara daha az rastlanır?

A) Brezilya
B) Nijerya
C) Endonezya
D) Malezya
E) Kanada

Çözüm

17. Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma – çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır. Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir?

A) Ekvatoral ormanlar
B) Çöller
C) Kutup altı bölgeler
D) Dağların yüksek kesimleri
E) Orta kuşak karalarının iç kesimleri

Çözüm

18. Batı Avrupa ülkelerinin yoğun nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Yağış rejiminin düzenli olması
C) Tarım topraklarının geniş olması
D) Yer altı kaynaklarının fazla olması
E) Yüzey suları bakımından zengin olması

Çözüm

19. Aşağıdakilerden hangisi, 1960-1965 yılları arasında Dünya genelindeki nüfus artış hızının fazla olmasının nedenleri arasında gösterilemez?

A) Doğumların artması
B) Bebek ölümlerinin azalması
C) Sağlık koşullarının iyileşmesi
D) Beslenme olanaklarının artması
E) Aile planlaması uygulamalarının yaygınlaşması

Çözüm

20.
I. Genç nüfus oranının fazla olması
II. Ortalama yaşam süresinin uzun olması
III. Yerleşme ve nüfus dağılışının doğal faktörlere bağlı olması
IV. Nüfus artış hızının düşük olması

Yukarıda verilenlerden hangileri, gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerindendir?

A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)II ve IV E)III ve IV

Çözüm

21. Gelişmişlik özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus yaş piramidinin geniş tabanlı düzgün üçgene benzediği söylenebilir?

A) Japonya
B) İngiltere
C) Somali
D) Almanya
E) Kanada

Çözüm

Sevebilirsin...

 • 10. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Yazılı Hazırlık Çalışma Soruları

 • Sılas

  Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun cinsiyet durumunu etkileyen faktörlerden biridir?
  A)Savaşlar B)Yerleşme tipleri C)Salgın hastalıklar D)Okuryazarlık oranı E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlığı
  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yıllık nüfus artış hızı diğerlerine göre daha fazladır?
  A)Belçika B)Norveç C)Pakistan D)Japonya E)Avustralya
  hocam bakarmısınız

  • İlk soruyu bir daha kontrol ederek gönderin.

   2. Soruda ise diğerlerine göre daha geri kalmış ülke aranmalıdır. Cevap Pakistan olur.

 • Ulaşıs

  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortalama yaşam süresi diğerlerine göre daha kısadır?
  A)Çin B)Japonya C)Kenya D)Kanada E)Almanya
  Dünya’da ortalama yaşam süresinin kısa olduğu ülkeler, aşağıdaki kıtalardan hangisinde daha fazladır?
  A)Avustralya B)Asya C)Avrupa D)Afrika E)Güney Amerika

  • Ortalama yaşam süresi sağlık hizmetlerinin de gelisemedigi geri kalmış ülkelerde düşüktür. C Kenya

   Dünyada ortalama yaşam süresi geri kalmış çok fazla ülkenin olduğu Afrika kıtasındadir.

 • Ulaşıs

  Aşağıdakilerden hangisi, şehir nüfusunun artmasına, kırsal nüfusun azalmasına neden olmuştur?
  A)Sanayinin gelişmesi
  B)Hayvanlarının evcilleştirilmesi
  C)Tarımsal faaliyetlerin yaygınlaşması
  D)Sulama olanaklarının yaygınlaşması
  E)Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi
  Aşağıdakilerden hangisi için baraj göllerinden daha az yararlanılır?
  A)Elektrik üretimi B)Tarımda sulama C)İçme suyu temini D)Su ürünleri üretimi E)Kum ve çakıl temini

  • Sanayileşme şehirlerde başlayıp devam ettiği için kırsal kesimde ki insanları şehir merkezlerine çekmiştir. Cevap: A