Başlıca Toprak Tipleri

8
9523
views

toprak tipleri

Zonal (Yerli) Topraklar

Bir bölgede hüküm süren iklim şartları ve bitki örtüsünün etkisiyle kayaçların bulundukları yerlerde çözülmesiyle oluşan topraklardır. Bu topraklara yerli topraklar da denir. Normal bir toprak profiline sahiptirler. A, B ve C katmanları belirgindir.

turkiyedeki-toprak-tipleri

Başlıcaları şunlardır;

1. Laterit Topraklar

Dönenceler arasındaki sıcak-nemli iklim bölgesinin toprağıdır. Bu bölgelerde yağış ve sıcaklık fazla olduğundan kimyasal çözünme ileri derecededir. Bu yüzden toprakların kalınlığı fazladır. Toprak içerisindeki demir bileşikleri yağışın etkisiyle oksitlenerek toprağın kiremit kırmızı bir renk almasına neden olur. Ekvatoral bölgede bitki örtüsü gür olmasına rağmen topraktaki humus miktarı azdır. Bunun nedeni sıcaklığın yüksek olması sonucu mikroorganizmaların bitki kalıntılarını hızla ayrıştırması ve yağışın bol olması nedeniyle yıkanmanın fazla olmasıdır.

2. Terra Rossa (Kırmızı) Toprakları

Akdeniz iklim bölgesinde kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Genellikle makiler ile kızılçam ormanlarının altında gelişir. Bu topraklarda kireç yıkanma olayı ile uzaklaşır ve demiroksit birikir. Bu nedenle toprakta kırmızı ve buna yakın renk tonları hâkimdir. Renginden dolayı kırmızı topraklar adı ile de anılır. Orta verimli topraklardır.

3. Kahverengi Orman Toprağı

Orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde geniş yapraklı orman örtüsü altında gelişen topraklardır. Humus bakımından zengin, verimli topraklardır.

4. Podzol Topraklar

Nemli ve soğuk iklim bölgelerinde iğne yapraklı ormanların altında oluşmuştur. Sibirya, Kuzey Avrupa ve Amerika’da, Türkiye’de ise Karadeniz bölgesinin özellikle denize bakan yamaçlarında yaygın olarak görülür. Aşırı yıkanma nedeniyle topraktaki mineral maddelerin çoğu taşınmıştır. Verimsiz topraklardır.

5. Tundra Toprakları

Özellikle tundra ikliminin etkili olduğu alanlarda oluşan topraklardır. Genellikle donmuş haldedirler. Yazın buzların çözülmesiyle toprağın üst kesimlerinde bataklıklar oluşmaktadır. Tarım için elverişli değildirler. Verimsiz topraklardır.

6. Çöl Toprakları

Hem tropikal bölgedeki çöllerde hem de orta kuşakta kara içlerindeki çöl alanlarında görülür. Yağışın az ve buharlaşmasının şiddetli olması nedeniyle kireçler toprağın üst kısmında sert bir tabaka halinde birikmiştir. Toprak, kimyasal ve organik çözünmenin yetersiz olmasından dolayı henüz olgunlaşmamıştır. Bu topraklar aslında bir nevi kumdur.

7. Kahverengi ve Kestane Renkli Bozkır (Step) Toprakları

Orta kuşakta karaların iç kısımlarında yağışın az olduğu yerlerde genelde bozkır (step) bitki örtüsünün bulunduğu alanlarda oluşan topraklardır. Yağış azlığından dolayı topraktaki kireç çok derinlere taşınamamıştır.

8. Çernezyom (Kara) Topraklar

Orta kuşağın yarı nemli bölgelerinde uzun boylu çayırların altında gelişen bu topraklara kara topraklarda denir. Toprak yüzeyinde gelişen gür otlaklar kuruyarak toprağa karışır, bu nedenle toprak humus bakımından zengindir. Organik kalıntılar nedeniyle toprak siyah renk almıştır. Oldukça verimli topraklardır. Rusya’nın güneyinde Romanya – Kanada, ABD – Arjantin ve Avustralya’da yaygın olarak görülür. Türkiye’de Erzurum – Kars dolaylarında görülür.

İntrazonal Topraklar

Bu toprakların oluşmasında yerşekilleri ve ana materyaller etkili olmuştur. Bu topraklarda bütün katmanlar gelişmemiş olup A ve C horizonlarına sahiptir.

Başlıcaları şunlardır;

1. Halomorfik Topraklar

Bu topraklar kurak ve yarı kurak bölgelerde, suyla eriyik hâldeki çeşitli tuz ve karbonatların suyun buharlaşmasıyla toprağın yüzeyinde veya çeşitli derinlikler de birikmesiyle oluşmaktadır. Bunlar “tuzlu topraklar” ve “tuzlu-sodik (alkali) topraklar” olarak iki gruba ayrılır.

2. Hidromorfik Topraklar

Bataklık alanlarında veya taban suyu seviyesinin yüksek olduğu sahalarda oluşan topraklardır.

3. Kalsimorfik Topraklar

Yumuşak kireç taşı ve killi kireç taşı (marn) depoları üzerinde oluşan topraklardır. Kireç yönünden zengindir. Bu topraklar ikiye ayrılır.

a. Vertisoller: Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli depolar üzerinde oluşan topraklardır. Toprak killi olduğu için kurak mevsimde çatlar ve bu çatlaklara üst kısımdan sürekli toprak dökülür. Yağışlı mevsimde ise toprak su ile doygun hâle geldiği için şişerek çatlaklardan dökülen toprak tekrar yukarı itilir ve âdeta yerinde döner. Olayla bağlantılı olarak bunlara dönen toprak anlamına gelen “vertisol” ismi verilmiştir.

b. Rendzinalar: Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan bu topraklar, genellikle koyu renkli olup alt kısmında kireç birikimi mevcuttur.

Azonal (Taşınmış) Topraklar

Akarsular, buzullar, rüzgârlar gibi dış kuvvetler tarafından aşındırılarak taşınan malzemelerin birikmesi ile oluşur. Bu topraklarda horizonlaşma yoktur.  Bu topraklara taşınmış topraklar da denir.

Başlıcaları şunlardır;

1. Alüvyal Topraklar

Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi maddelerin birikmesiyle oluşan topraklardır. Mineral ve organik madde yönünden zengin olan bu topraklar verimli oldukları için üzerinde tarım faaliyetleri yoğun olarak yapılır.

2. Kolüvyal Topraklar

Dağ yamaçlarında fiziksel çözülme sonucu ayrışan malzemelerin yağmur ve sel suları ile taşınarak eğimin azaldığı dağların etek kısımlarında birikmesi ile oluşan toprakladır.

3. Lösler

Kurak bölgelerde rüzgârın taşıyıp biriktirdiği malzemelerle oluşan topraklardır.

4. Morenler

Buzullar tarafından taşınan malzemelerin buzulların eridiği yerlerde birikmesi ile oluşur.

5. Regosoller

Dağ eteklerinde biriken kum boyutundaki malzemeler ile akarsuların biriktirdiği kum depoları ve volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeler üzerinde gelişme gösteren topraklardır.


8 YORUMLAR

  • Soruda verilen şekilden bu toprağın yerli toprak ve düzgün bir horizonlaşmaya sahip olduğu çıkarılabilir. Buna dayanarak,

   I) Horizonları belirgin topraklar sadece orta kuşakta oluşmaz. Üzerindeki bitkilerden yola çıkarak herhangi bir yorumda yapılamaz. Ulaşılamaz

   II) akarsuların taşıyıp biriktirdiği topraklar alüvyal topraklar olup sadece en üstteki a horizonundan meydana gelir. Ulaşılamaz.

   III. Toprak yüzeyinde tuzlanmanın sebebi taban suyu seviyesinin yükselerek toprak yüzeyinde uzun süreli beklemesidir. Bu durumda B ve C horizolarında bulunan kireç ve tuz a horizonuna karışarak verimsiz ve kalitesiz olan çorak toprakları meydana getirir. Bu şekilden çıkarılabilecek bir sonuç değildir.

   IV) Bu cümledeki ifade yerli toprak oluşumunu işaret eder. Bu çıkarılabilecek bir sonuçtur.

   Cevap: B olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here