Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 56 – 57 – 58)

4
51
views

3. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?

Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları
Mal ve hizmetlere talep artar.
Piyasa genişler,yeni yatırım sahaları açılır.
Üretim ve vergi gelirleri artar
Ülke savunmasına katkısı olur.
İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır.

Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları:
Tüketim artar. İhracat azalır, ithalat artar.
Demografik yatırımlar artar.
Tasarruflar azalır.
Kalkınma hızı yavaşlar.
Kişi başına düşen milli gelir azalır.
Konut sıkıntısı yaşanır. Sonuçta gecekondulaşma görülür.
İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.
Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.
Çevre sorunları artar.

2. Coğrafi konum ve iklim koşullarının nüfus dağılışı üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

Bir yerin coğrafi konumu yaşanılan iklimi ve yapılan ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiler. Özel yada matematik konum itibarı ile dünya üzerinde çok soğuk ve ya sıcak alanlar yer almaktadır. İnsanlar sıcak veya soğuk alanları yerleşim alanları olarak seçmeyip daha çok ılıman iklimlerin görüldüğü orta kuşakta toplanmışlardır. Dünya üzerinde kutuplar, yüksek dağlık alanlar, çöller, tropikal ormanlar iklim koşullarının elverişsiz olmasından dolayı seyrek nüfuslu iken, iklim koşullarının uygun olduğu alanlar sık nüfuslanmıştır.

3. Nüfus sayımlarında hangi bilgileri öğrenebiliriz?

Ülkenin nüfus miktarı
Yaş grupları ve oranları
Kent ve kır nüfusu ve oranı
Nüfusun eğitim durumu
Nüfusun mesleklere (iş kollarına) göre dağılımı
İşsiz sayısı ve oranı
Nüfusun cinsiyet durumu ve oranları
Nüfus hareketleri

4. Kuzey Yarım Küre’de nüfusun Güney Yarım Küre’ye göre daha fazla olmasının nedenlerini açıklayınız.

Karaların Kuzey Yarım Küre’de daha geniş alan kaplaması,
Kuzey Yarım Küre’de sanayi merkezlerinin daha fazla olması
Kuzey Yarım Küre’nin yeraltı kaynakları bakımından çok daha zengin olmasıdır.

5. Nüfus artış hızını düşüren nedenler hangileridir?

* Nüfusu azaltma amaçlı nüfus planlamaları
* Kadının çalışma hayatına girmesi
* Ülkenin savaşa girmesi veya girme ihtimalinin oluşması
* Doğal afetlerin yaşanması (özellikle deprem)
* Eğitim seviyesinin yükselmesi
* Gelişmişlik seviyesinin artması
* Yaşam standartlarının yükselmesi

6. Bağımlı nüfus oranını belirleyen temel etmen nedir?

Bağımlı nüfusu 0 – 14 yaş grubu ile 65 yaş ve üzerindeki nüfus oluşturur. Bağımlı nüfus herhangi bir işte çalışmayan, yaşamak için başkalarına ihtiyacı olan nüfusu ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu durumda bağımlı nüfus oranını belirleyen temel faktör nüfusun yaş gruplarına göre dağılımıdır. Çocuk nüfusunun çok fazla olduğu gelişmemiş ülkelerle, yaşlı nüfusunun çok olduğu gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus oranı yüksektir. Bağımlı nüfusun fazla olması her ülkenin istemediği bir durumdur. Bu nüfus üretime katılmayan tüketicilerden oluştuğu için ülke ekonomisine yük oluştururlar.

7. Gelişmiş bir ülkenin nüfus yapısını açıklayınız.

Gelişmiş ülkelerde, nüfusun büyük bölümü sanayi ve hizmet sektöründe çalışır.
Tarımda çalışan nüfus oranı az , tarımsal üretim fazladır.
Eğitim, sağlık, altyapı, barınma hizmetleri oldukça gelişmiştir.
Kent nüfus oranı fazla, kır nüfusu azdır.
İç ve dış göçler (nüfus hareketleri) az yaşanır.
Ülke daha çok dışarıdan göç alır.
Doğum oranları düşük olup bebek ölümleri az görülür.
Ortalama yaşam süresi uzun, nüfus yaşlıdır.
Doğal nüfus artış hızı düşüktür.
Ekonomik bakımdan güçlü ülkelerdir.
Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidinde yaşlı nüfus oranı önemli bir yer tutar.
Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır.
Ortalama yaşam süresi uzundur.
Nüfusun doğal artış hızı düşüktür.
Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur.
Gelişmiş bir ülkede piramidin yaşlı nüfusu gösteren üst kısımları geniş sayılabilecek bir biçimdedir.

8. Dünya nüfusunun özellikle 1950-2000 yıllarındaki artışında etkili olan unsurlar nelerdir?

1950-2000 yılları arasında dünyada önemli bir nüfus artışı meydana gelmiş, adeta nüfus patlaması yaşanmıştır. Fakat dünya nüfusu artmasına rağmen artış hızı, 1970 yılından günümüze kadar giderek azalmaya başlamıştır. Hızlı nüfus artışı, genellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı oldukça düşüktür.

Nüfus artışında etkili olan unsurları şu şekilde sıralayabiliriz;
Doğum oranlarının (gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde) yüksek olması,
Ortalama yaşam süresinin artması (gelişmiş ülkelerde),
Sağlık hizmetlerinin gelişmesi,
Bebek ve çocuk ölümlerinin azalması,
Yaşam standartlarının yükselmesi,
İş gücüne olan ihtiyacın artması,
Bazı ülkelerde uygulanan nüfusu arttırıcı nüfus politikaları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. İngiltere, İsveç, Norveç gibi ülkelerde nüfus artış oranı düşüktür.
2. Nüfus yoğunluğu en az olan kıta Okyanusya’dır. (Avustralya)
3. Yaşlı nüfus içerisinde kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından fazladır.
4. Gelişmiş ülkelerde nüfus daha çok şehirlerde (kentlerde) yaşar.
5. Düzgün bir üçgene benzeyen piramide sahip ülkelerde yüksek doğum ve ölüm oranları vardır.
6. Doğum oranı yüksek olan ülkelerde çocuk ve genç nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus oran ise azdır.
7. Sanayi devrimi sonucunda özellikle 1750-1850 yılları arasında nüfus artışının yanı sıra nüfusun dağılışı ve demokrafik özellikleri de değişmiştir

Aşağıdaki ifadelerin doğru ve yanlışlığını yanlardaki kutucuklara işaretleyerek (x) belirtiniz. İfade yanlış ise doğru ifadeyi “Çünkü;” sütununun içerisine yazınız.

İfadeler .D. .Y. Çünkü
1 İlk modern nüfus sayımları Avrupa Kıtası’nda yapılmaya başlanmıştır.  D    1700’lü yıllarda iskandinav ülkeleri yapmıştır.
2 Nüfus sayımları sonucunda, bir ülkedeki çalışan ve işsiz nüfus belirlenebilir.  D    Nüfus sayımlarının amaçlarından biride ülkedeki işsiz sayısını belirlemektir.
3 Sanayi Devrimi’nden sonra nüfusun en çok arttığı kıta Avrupa’dır.    Y  Sanayi devrimi ile her ne kadar Avrupa’nın nüfusu artsa da Asya kıtası kadar artmamıştır.
4 Ateşin bulunması dünya nüfusunun artışındaki sıçramalardan birisidir.    Y  1. Alet yapımı 2. Yerleşik hayat 3. Sanayi devrimi
5 Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir.  D    Genelde gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir.
6 Piramit tabanı geniş olan ülkelerde doğum oranı azdır    Y  Piramitlerin tabanı doğum oranlarını gösterir. Geniş ise doğum oranı da fazladır.
7 Çalışan nüfus oranı, gelişmiş ülkelerde fazladır.  D    Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir çoğunluğu aktif nüfusu (çalışan) oluşturur.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğunu gösterir?

A) Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması
B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
C) Tarımla uğraşan nüfusun azalması
D) Nitelikli işçi sayısının fazla olması
E) Ortalama yaşam süresinin uzun olması

2. Bir ülkeye ait nüfus piramidinden aşağıdaki bilgilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Yaş grupları
B) Cinsiyet yapısı
C) Doğurganlık oranı
D) Şehir ve kır nüfusu
E) Ülkenin gelişmişlik durumu

3. Aşağıdakilerden hangisi doğum oranını etkileyen etmenlerden biri değildir?

A) Ailenin eğitim durumu
B) Savaşlar
C) Ailenin ekonomik durumu
D) Evlenme yaşı
E) Nüfusun cinsiyet yapısı

4. Bir ülkede nüfus dağılışı ile yıllık yağış dağılışı arasında benzerlik olması bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?

A) Tarımda verim yüksektir.
B) İklimi insan yaşamına elverişlidir.
C) Yaşam büyük ölçüde doğal koşullara bağlıdır.
D) Nüfus yoğunluğu fazladır.
E) Hayvancılık gelişmiştir.

5. Nüfus artış hızı dünyanın her yerinde aynı değildir. Aşağıda verilen alanların hangisinde nüfus artış hızı diğerlerine oranla düşüktür?

A) Latin Amerika
B) Güney Asya
C) Kuzey Amerika
D) Batı Avrupa
E) Okyanusya

6. Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılışında etkili olan doğal etmenlerden biri değildir?

A) Yer şekilleri
B) Ulaşım
C) Toprak verimliliği
D) Bitki örtüsü
E) İklim

7. Aşağıdakilerden hangisi, insanlık tarihi boyunca nüfus artışının hızlanmasında neden olan olaylardan biridir?

A) Doğal afetler
B) Turizmin gelişmesi
C) Tarıma geçiş
D) Göç hareketleri
E) Su kalitesinin yükselmesi

8.Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarının yapılmasında öğrenilmesi amaçlanan bilgilerden değildir?

A) Ülkenin nüfus miktarı
B) Kent ve kır nüfusu
C) Nüfusun eğitim durumu
D) Nüfus hareketleri
E) Yerleşme tipleri

9. Dünya nüfusunda geçmişten günümüze sürekli değişim yaşanmıştır. Bu değişimlerden biri de nüfusun alansal dağılışıdır. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır, nüfusun dağılışı kıtalara ve ülkelere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen doğal etmenlerden değildir?

A) Su kaynakları
B) Yer şekilleri
C) Yer altı kaynakları
D) İklim
E) Ormanlar

10. Nüfus, ülkelerin kalkınmasında, tanıtılmasında doğal kaynakların işletilmesinde, üretim ve tüketim üzerinde son derece etkilidir. Ancak aşırı nüfus artışı ülkeler için sorun teşkil edebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin aşırı nüfuslanmasını sorun haline getiren ana unsurdur?

A) İş gücünün karşılanamaması
B) Çalışan nüfusun orta yaşlı olması
C) Nüfusun ülke içindeki dağılışının dengesiz olması
D) Temel ihtiyaçların karşılanmasının güçleşmesi
E) Nüfus yoğunluğunun artması

11. Aşağıdaki yaş piramitlerinden hangisi doğum oranının hızla düştüğü bir ülkeye ait olabilir?
(Grafiklerde dikey eksen yaşı göstermektedir.)

nufus-grafigi