Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 71 – 72)

14
282
views

4. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri nelerdir?

1. İklim değişikliği,
2. Kuraklığın artması, yağışların azalması,
3. Ana yurt topraklarının verimsizleşmesi,
4. Geçimini hayvancılıktan sağlayan Türklerin zengin otlak alanları arayışına girmesi,
5. Bölgede nüfus miktarının ve yoğunluğunun artması,
6. Geçim kaynaklarının yetersiz kalması,
7. Sıcaklık, susuzluk ve az beslenmeden dolayı hayvanlar arasında görülen salgın hastalıklar,
8. Boylar arasında görülen siyasi anlaşmazlıklar ve savaşlar,
9. Dış baskılar (Çin ve Moğol baskısı)
10. Yeni ülkeler fethetme ve yeni yurt kurma düşüncesi

2. Sanayi Devriminin göçe etkileri nelerdir yazınız?

Sanayi devriminin göç olgusunu 2 yönlü olarak etkilediğini söyleyebiliriz.
– Sanayi devrimi ile bilim ve teknolojide gelişmeler yaşanmış buda ulaşım araçlarının daha hızlı ve daha uzun mesafelerde seyahatine imkan tanımıştır. Sanayi devriminin özellikle Avrupa’dan Amerika kıtasına yaşanan göçlere katılım yönünde faydal olduğu söylenebilir.

Bunun dışında sanayi devrimi ile yaşanan şu durumlar göçe katılımı sınırlandırmıştır?
– Sanayide iş gücüne duyulan ihtiyacın artması
– İşçi ve çalışan ücretlerinin artması,
– Gelir seviyesi ve yaşam standartlarının yükselmesi,
– Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının tarımsal üretimi desteklemesi ve köylülerin topraklarını terk etmemeleri,
– Tarımda makinalaşma, tarımsal üretimin artması vb.

3. Köyden kente göçün nedenleri nelerdir ?

– Hızlı nüfus artışı ile kırsal yerleşmenin kalabalıklaşması
– Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması,
– Tarımda makineleşme ile işsizliğin artması,
– Sulama yetersizliği,
– Eğitim, sağlık, sosyal ve alt yapı hizmetlerinin yetersizliği
– Kan davaları ve terör olayları gibi güvenlik sorunları,
– iklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri
– İş imkanlarının yetersiz olması

4. Kentlerimizde göç sonrası oluşan değişiklikler ve nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

– Nüfusun ve yatırımların dağılışında dengesizlikler oluşur,
– Kentlerdeki işsizlik artar,
– Konut sıkıntısı ve gecekondulaşma meydana gelir,
– Sanayi tesisleri (fabrikalar) şehir içinde kalır,
– Çevre sorunları ve kirlilik artar,
– Trafik, eğitim ve sağlık problemleri çoğalır,
– Alt yapı hizmetlerinde aksamalar yaşanır,
– Belediye hizmetleri yetersiz kalır,
– Kültürel çatışma yaşanır,

5. Göç veren bölgede ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Açıklayınız.

– Göç veren bölgelerde nüfus azalır,
– Nüfusun cinsiyet dağılışında dengesizlik yaşanır. Göçe daha çok genç ve erkekler katılırken, yaşlı ve kadınlar yerleşmede kalır.
– Tarım toprakları boş kalır, binalar bakımsızlıktan yıkılır,
– Tarım ve hayvancılıkta üretim kayıpları çoğalır,
– Sağlık ocağı ve okulların nüfusun azalması durumunda kapatılması söz konusudur,
– Kamu sektörüne ait yatırımların azalması,

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Bir yerleşim biriminde nüfus azalmasının en önemli nedeni; göçtür.
2. Lozan Barış Antlaşması ile meydana gelen göç mübadele göçüdür.
3. Pakistan’dan deprem sonrası göç doğal afetlerin neden olduğu göçtür.
4. NASA’da çalışan Türk bilim adamları beyin göçüne örnektir.
5. Göç alan yerlerde erkek nüfus fazladır.
6. Göç veren yerlerde nüfus ve hane sayısında azalma olur.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

Sorular D Y
1 Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde iklim değişikliğinin etkisi yoktur.  –  Y
2 Mübadele ile Türkler Almanya’ya göç etmişlerdir.  –  Y
3 Beyin göçü siyasi nedenlerle gerçekleşir.  –  Y
4 Göç veren yerlerde çarpık kentleşme yaşanır.  –  Y

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Göç alan bölge ekonomik olarak güçlü ve planlı ise o bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Genç nüfus göçle artar.
B) Nitelikli işçi bölgeye gelir.
C) Ticaret gelişir.
D) Alt yapı sorunu yaşanır.
E) Ekonomik yönden gelişir.

2. Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimden kente göçe neden olan doğal afetlerdendir?

A) Sağlık sorunları
B) Hizmet eksikliği
C) Erozyon
D) Eğitim
E) İşsizlik

3. 1960’ lı yıllardan sonra ülkemizden Batı Avrupa’ya yapılan göçlerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaş
B) Erozyon
C) İş imkanları
D) Nüfus artışı
E) Mübadele

4. Beyin göçünün göç veren ülke için en önemli sonucu nedir?

A) Ülke kalkınmasında faydalı olur.
B) Ülkeye döviz girer.
C) İşsizlik görülür.
D) Ülke, eğitim görmüş insanlarını kaybeder.
E) Ciddi sağlık sorunları yaşanır.

5. Aşağıdakilerden hangisi siyasi bir göçtür?

A) Türklerin Orta Asya’dan göçü
B) Katrina kasırgasından sonra New Oreleans’taki göç
C) Nüfus mübadelesi
D) Almanya’ya çalışmaya giden Türk işçilerinin göçü
E) Avrupa’dan Amerika’ya göç

6. Lozan Barış Antlaşmasıyla Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus değişimi ve sözleşme protokolü imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre Türkiye’deki Rumlar Yunanistan’a, Yunanistan’daki Türkler Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Buna göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu göçler aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) İşçi göçlerine
B) Beyin göçlerine
C) Kavimler göçüne
D) Mübadele göçüne
E) Doğal afetlerin neden olduğu göçlere

7. Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimden şehirlere olan göçü etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

A) Sulama yetersizliği
B) Tarımda üretim teknolojisindeki gelişmeler
C) Kişi başına düşen tarım arazisinin azalması
D) Hızlı nüfus artışı
E) Ürün çeşidinin fazlalığı

8. Aşağıdakilerden hangisi hızlı ve çarpık kentleşmenin nedenlerinden biridir?

A) Çevre kirliliği
B) Köyden kente göç
C) Alt yapı yetersizliği
D) Fabrikaların kent merkezi içinde kalması
E) Konut yetersizliği

9. Kırsal kesimde temel ihtiyaçların karşılanamaması ve iş olanaklarının sınırlı olması insanları kentlere göç etmeye yöneltmiştir. Hızlı göçün yaşanması şehirlerin plansız bir şekilde büyümesine, buna bağlı olarak birçok sorunun yaşanmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde hızlı göç veren kırsal yerleşmelerde de bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Buna göre;

I-Tarım ve hayvancılıkta üretim kayıplarının olması
II-Ormanlık alanların tahrip edilerek yerleşim alanlarına dönüştürülmesi
III-Sağlık ocağı, yol, su, elektrik gibi yatırımların verimli kullanılamaması
IV-Kamu sektörüne ait yatırımların azalması

özelliklerinden hangileri göç veren kırsal yerleşmelerde meydana gelen mekansal etkilerden değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV