Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 79 – 80)

12
242
views

2015-2016-10-sinif-olcme-ve-degerlendirme-cevaplari

5. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 79 – 80

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Biyoteknolojinin ilerde hangi gereksinimi karşılayacağı beklenmektedir?

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Tohumların ıslah edilerek olumsuz iklim koşullarının hüküm sürdüğü alanlarda tarımsal üretimde,
Gen aktarımı sayesinde bitki ve hayvan türlerinde görülen hastalıkların önlenmesinde,
İnsanların ihtiyaçlarına yönelik proteinlerin üretilmesinde,
Hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretiminde,
Çeşitli kanser türleri, AIDS, Ebola gibi bulaşıcı hastalıkların tedavisinde,
İnsanların doğuştan gelen zararlı genlerinin yok edilmesinde,
 İnsanın zarar görmüş veya fonksiyonunu kaybetmiş organ veya dokularının değiştirilmesi için yapay organ ve doku üretiminde,
vb…

2. Selçuklular zamanında kervansarayların yaygınlaşması hangi ekonomik faaliyetin ön planda olduğunu gösterir?

Ticaret faaliyetlerinin

3. Sanayi Devrimi tarımı nasıl etkilemiştir?

Tarımda makinelerin kullanımıyla tarımsal üretim miktarı artmıştır.

4. Bilgisayar insanların ekonomik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?

Bilgisayar özellikle sanayi ve hizmet alanlarında çok büyük gelişmelerin önünü açmıştır. Bilgisayarlar sayesinde çok fazla zaman alacak işlemler kısa sürede tamamlanabilir hale gelmiştir. Bilgisayarın günümüzde kullanım alanlarına bakıldığında sorunun cevabı da tam olarak ortaya çıkacaktır. Karışık matematiksel ve algoritmik işlemlerin yapılmasında, tasarım ve modellemelerin yapılmasında, iletişim teknolojilerinde (sesli, görüntülü ve veri aktarımında), çok karışık idari fonksiyonların bilgisayarlar tarafından yapılmasında vazgeçilmezdir. Özellikle günümüzde internetin kullanımı özellikle kamu kurumlarında haftalarca sürecek işlemlerin bir kaç saatte tamamlanmasını sağlamıştır. İnternet olmadığında neleri yapamayacağınızı düşünün? Bu ödeve dahi ulaşmanız bilgisayarlar sayesinde olmaktadır.

5. Paleolitik ile Neolitik dönemini birbirinden ayıran ekonomik faaliyet hangisidir?

Tarım faaliyetidir. (Neolitik çağda)

6. “İnsanlarımız genellikle, hastanelerde, okullarda, ofislerde, turizm sektöründe ve bilimsel araştırma merkezlerinde çalışırlar. İhtiyacımız olan hammaddeleri diğer ülkelerden satın alırız” diyen bir kişinin yaşadığı ülkede yaygın ekonomik faaliyet türü hangisidir?

Hizmet sektörünün yaygın olduğu gelişmiş bir ülkede yaşamaktadır. İnsanların büyük bir çoğunluğu Hizmet sektöründe çalışırken sonra sanayi sektörü ve son olarak insanların çok azı tarım sektöründe çalışır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Pamuk üreten çiftçi, (Tarım) I. faaliyet grubunda yer alır.
2. Kumaştan elbise üreten işçi, (Sanayi) II. faaliyet grubunda yer alır.
3. Üretilen elbiseyi satan esnaf, (Hizmet) III. faaliyet grubunda yer alır.
4. Yazılım geliştiren bilgisayar mühendisi; VI. faaliyet grubunda yer alır.
5. İlk yerleşmelerin kurulduğu, tarımsal faaliyetlerin yoğunluk kazandığı, takas yöntemiyle ticaretin ilk defa yapıldığı dönem Neolitik’tir.

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları “x” ile işaretleyerek belirtiniz.

Sorular D Y
1 İstihdam yapısı her ülkede aynıdır.  –  Y
2 Ülkelerin istihdam yapılarında yıllar itibariyle değişim olmamıştır.  –  Y
3 Gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe daha fazla kişi çalışmaktadır.  –  Y
4 Holdinglerde icra kurulu başkanı (CEO) beşincil ekonomik faaliyet grubunda yer alır.  D  
5 Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesinde ülkeler arası etkileşimin etkisi yoktur.  Y

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Neolitik çağda insanların geçim tarzlarında nasıl bir değişme olmuştur?

A) Sanayi dönemine geçilmiştir.
B) Devletler arası sıkı ticari ilişkiler başlamıştır.
C) Tarım başlamıştır.
D) Avcılık ve toplayıcılık başlamıştır.
E) Maden işleme başlamıştır.

2.- Hititler Döneminde Anadolu’da var olan yollar, Roma Döneminde geliştirilmiş ve güvenlik altına alınmıştır.
– Selçuklular Döneminde ticaret ve yolcu kervanlarının rahatlığı için kervansaraylar yapılarak, yolların güvenliği sağlanmıştır.
– Osmanlı Devleti döneminde Anadolu’da hanlar yapılmıştır.

Yukarıdaki gelişmelerin meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A) Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki ticaretin gelişmesine
B) İnsanların ulaşımlarının ve can güvenliklerinin devlet kontrolüne alınmasına
C) Eski dönemlerden beri Anadolu’da daha çok kara taşımacılığının yaygın olmasına
D) Yüzyıllardan beri savaşların ve iç karışıklıkların meydana gelmesi
E) Anadolu’nun iklim ve toprak kotullarynın olumlu özelliklerine bağlı olarak tarihi dönemler
boyunca yoğun nüfuslanmasına

3. Farklı ülkelerde yaşayan üç öğrenci ülkelerinin ekonomik faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki bilgileri
vermişlerdir.

1. Öğrenci: Hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, madencilik insanımızın önemli geçim kaynaklarındandır. Ekonomimizde işçi gücüne ihtiyaç duyulur. İhracatımızda ham maddeler, İthalatımızda ise sanayi ürünleri önemli yer tutar. Eğitim, sağlık ve ulaşımdaki sıkıntılarımız halen devam ediyor. (Geri kalmış)

2. Öğrenci: İnsanların büyük çoğunluğu çeşitli sanayi kollarında çalışır. İhracatımızda işlenmiş mamullerin payı giderek artmaktadır. Ulaşım, iletişim, sağlık ve eğitim alanında önemli gelişmeler olmaktadır. Sanayinin bu gelişmede büyük bir katkısı bulunmaktadır. (Gelişmekte olan ülke)

3. Öğrenci: İnsanlarımız genellikle, hastanelerde, okullarda, ofislerde, turizm ve bilimsel araştırma gibi alanlarda çalışırlar. İhtiyacımız olan ham maddeleri diğer ülkelerden satın alırız. (Gelişmiş)

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak öğrencilerin yaşadıkları ülkeler sıralaması aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1. öğrenci, 2. öğrenci, 3. öğrenci
A) Sudan, İngiltere, Fransa
B) İngiltere, Çat, Almanya
C) Macaristan, Türkiye, Almanya
D) Somali, Kanada, ABD
E) Çat, Çin, İngiltere

4. Aşağıda üç farklı ülkede yaşayan öğrencilerle yapılan röportajda ülke nüfus özellikleri ile ilgili
vermiş oldukları bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

I. Öğrenci: İhraç malların çoğunluğunu tarım ürünleri oluşturur. Sanayileşme sınırlıdır, teknolojimiz
alt yapı bakımından dışa bağımlıdır. Nüfus artış hızımız oldukça fazladır. Çalışanlarımızın yaş
ortalaması düşüktür. Beslenme yetersizdir. Hastalık ve çocuk ölüm oranı yüksektir. Kişi başına yıllık
milli gelir oldukça azdır.

II. Öğrenci: Eğitim, sağlık, altyapı, barınma hizmetleri oldukça gelişmiştir. Doğum oranları
düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır. Ortalama yaşam süresi fazladır. Nüfusumuzun artış hızı
durma noktasına geldi. Ülke nüfusumuzu artırmak için devlet tarafından yürütülen çalışmalar
sayesinde son yıllarda nüfus artış hızımız tekrar yükseldi.

III. Öğrenci: Ülkenin gelişmesine bağlı olarak, kentlerde; hastane, okul, konut imkanı fazlalaştı.
Sağlık, eğitim, barınma şartlarında, düzelme görülmektedir. Ayrıca bebek ölümlerinde azalma ve
ortalama yaşam süresinde artış söz konusudur. Ancak doğum oranlarında azalma dikkat çekiyor.

Röportajdan yola çıkarak bu öğrencilerin yaşadıkları ülkelerin uyguladıkları muhtemel nüfus politikaları
aşağıda yer alan seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

I. öğrenci —————II. öğrenci ————— III. öğrenci
A) Nüfus artış hızını azaltma, Nüfus artış hızını artırma, Nüfusun niteliğini iyileştirme
B) Nüfusun niteliğini iyileştirme, Nüfus artış hızını azaltma, Nüfus artış hızını artırma
C) Nüfus artış hızını artırma, Nüfusun niteliğini iyileştirme, Nüfus artış hızını azaltma
D) Nüfus artış hızını azaltma, Nüfusun niteliğini iyileştirme, Nüfus artış hızını artırma
E) Nüfusun niteliğini iyileştirme, Nüfus artış hızını artırma, Nüfus artış hızını azaltma