Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 182 – 183)

2
63
views

10-olcme-degerlendirme-sayfa-182-183

8. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soru ve Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yaşadığınız yer ile, il veya ilçe merkezi olan şehirlerin söz konusu olan bu özelliği kazanmasında etkili olan faktörler nelerdir? (Bulunduğunuz yere göre cevaplayınız)

2. Gaziantep’in ülkemizin güneydoğusundaki diğer şehirlere oranla daha fazla gelişmesinin sebepleri nelerdir?

  • Önemli ulaşım yolları üzerinde bulunması,
  • Akdeniz ikliminin elverişli (ılıman) koşulları,
  • Yer şekillerinin sade ve engebesiz olması,
  • Sanayi  koşullarlarının ve yatırımlarının fazla olması,
  • İş imkanlarının fazla olması…

3. Vadi tabanlarında toplu yerleşmeler kurulmasının sebepleri nelerdir?

İster toplu ister dağınık yerleşme olsun iki önemli kritere bağlıdır.
Toplu Yerleşme: Düz + su kaynakları sınırlı (iç anadolu gibi)
Dağınık Yerleşme: Engebeli + su kaynakları çok (Karadeniz gibi)
Vadi tabanları düzlük ve su kaynakları bakımından sınırlı olduğu için yerleşmeler toplu olarak kurulur.

4. Ülkemizin denize kıyısı olmasaydı nüfus dağılışında nasıl bir değişiklik olabilirdi? Neden?

Türkiye’de nüfusun büyük bir kızmı deniz kenarlarında toplanmıştır. Buralar da ekonomik faaliyet çeşidinin fazla olması (turizm, balıkçılık, tarım, sanayi, ulaşım koşullarının gelişmiş olması …), iklim koşullarının iç kesimlere göre daha uygun olması, yetiştirilen tarım ürünlerinin ekonomik değerlerinin daha fazla olması gibi koşullar insanları buraları tercih etmesine neden olmaktadır. Eğer kıyılarımız olmasaydı ülke içinde nüfusun dağılışı daha düzenli olurdu. Deniz kenarındaki yığılmalar ortadan kalkar insanlar ülke içinde su kaynaklarının çok olduğu (akarsu, göl) ve verimli tarım alanlarının yaygın olduğu yerlere toplanırlardı.

5. Ülkemizdeki fay hatlarının depremsellik açısından tehlikeli olduğunun bilinmesine rağmen nüfusun buralarda yoğunluk kazanmasının nedeni nedir?

Ülkemizde fay hatlarının geçtiği alanlar çöküntü ovalarını meydana getirmiştir. Bu ovaların; verimli tarım toprakları ile kaplı olması, alçakta bulunduğu için çevresine göre daha uygun iklim koşullarına sahip olması (yükselti avantajı), ulaşımın daha gelişmiş olması, sanayi bölgeleri için uygun olması (düz, ulaşım, enerji, nüfus) gibi sebepler nüfusun bu alanlarda yoğunluk kazanmasına neden olmaktadır.

6. Geçici yerleşmelerin meydana gelmesinin temel nedenini yazınız.

Dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı Türkiye’de yılın belli dönemlerinde yapılan faaliyetler iin geçici yerleşmeler kurulur. Geçici yerleşmeleri kurulmasında özellikle tarım ve hayvancılık başta olmak üzere, yaylacılık ve turizm faaliyetleri de etkili olmaktadır.

7. Size göre nüfusun ve yerleşmelerin dengeli dağılmamasında en fazla etkili olan faktörlerden birini söyleyiniz. Nedenini açıklayınız.

Türkiye’de nüfusun ve yerleşmelerin dengeli dağılmamasının en önemli nedenleri:

İklim koşulları: İklim koullarının nisbeten uygun olduğu alanlar nüfus ve yerleşme bakımından daha yoğun yerlerdir.
Toprak: Toprağın verimli olduğu alanlar iklim koşulları ve su bakımından da müsait ise daha fazla nüfuslanmaktadır.
Su Varlığı: Sulu alanlar kuru alanlara göre daha fazla nüfuslanmıştır.
Sanayi ve Ticaret: koullarının geliştiği alanlar iş olanaklarının varlığına bağlı olarak daha fazla nüfuslanmıştır.
Ulaşım koşulları: Ulaşım olanaklarının gelişmesi beraberinde sanayi ve ticaretin gelişmesini sağlamakta buda nufusun ve yerleşmenin daha yoğun olmasına neden olmaktadır.
Madenler: Belli bölgelerde belli madenlerin işlenmesi ve çıkarılması nüfusun orada oartmasına neden olur.
Turizm: geliştiği alanlar nüfus ve yerleşmenin yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Ankara’nın Niğde’ye göre daha fazla gelişmesinde idari (başkent) fonksiyonunun etkisi büyüktür.
2. Dağınık yerleşmelerin oluşmasında yer şekilleri ve su kaynakları‘nın etkisi vardır.
3. Tarım arazisinin geniş, su kaynağının sınırlı olduğu yerlerde toplu yerleşmeler yaygındır.
4. Nüfusun Akdeniz ve Karadeniz kıyılarından iç kesimlere doğru azalmasında dağların kıyıya paralel uzanmasının etkisi büyüktür.
5. Kıyı kesimlerimizdeki nüfusun iç kesimlere oranla fazla olmasının nedeni iklim koşullarının uygun olmasıdır.

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları “x” ile işaretleyerek belirtiniz.

Sorular D Y
1 Anadolu’nun ilk yerleşme alanlarından biri olmasında coğrafi konumunun etkisi fazladır. D
2 Nüfusun ve yerleşmenin dağılışında doğal ve beşerî faktörler birlikte etkili olmuştur. D
3 Nüfusumuzun dengeli dağılmamasında 260 – 450 doğu boylamlarında yer almış olmamızın etkisi büyüktür. Y
4 Hayvancılık faaliyetleri, köye bağlı yerleşme birimlerinin ortaya çıkmasında etkili değildir. Y
5 Maden kaynaklarının bulunduğu alanlarda, madenler işletmeye açılsa bile kentleşme görülmez. Y
6 İskenderun’un gelişmesinde bu şehrin bir liman şehri olmasının önemi büyüktür. D
7 Son yıllarda düz araziler üzerindeki toplu köylerde dağılma eğilimi görülmektedir. D

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’de yağışın çok veya yeterli olduğu yerlerde nüfus yoğundur. Bu özellik aşağıdaki yerlerden hangisi için geçerli değildir?

A) Menteşe Yöresi
B) Doğu Karadeniz kıyıları
C) Antalya
D) Ege kıyıları
E) Zonguldak

2. Şehirlerin gelişmesinde tarım, ticaret, sanayi gibi faktörler etkilidir. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde bu faktörler daha az etkili olmuştur?

A) Bursa
B) İzmir
C) Adana
D) Muğla
E) Denizli

3. Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunun seyrek olduğu yerlerin özelliklerinden biri değildir?

A) İş olanaklarının az olması
B) Arazinin aşırı engebeli olması
C) Yağışların yeterli olması
D) Olumsuz iklim koşulları
E) Ulaşım yollarından uzak olması

4. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde kırsal alanlarda dağınık yerleşmeler görülür. Bu alanda dağınık yerleşme görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Tarım arazilerinin parçalı ve küçük olması
B) Balıkçılığın gelişmiş olması
C) Killi (geçirgen olmayan) arazi yapısı
D) Heyelan olayının çok sık yaşanması
E) Dağların uzanış doğrultusu

5. Yurdumuzda bir yerleşim alanının nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir?

A) Tarım-turizm
B) Maden-turizm
C) Ticaret-sanayi
D) Turizm-hayvancılık
E) Tarım-hayvancılık

6. Köy idari alanındaki kır yerleşme türlerinden olan divan aşağıdaki illerimizin hangisinde daha yaygın olarak görülür?

A) Sivas,Kayseri, Nevşehir
B) Antalya, Mersin, Adana
C) Bolu, Karabuk, Kastamonu (Batı karadeniz’de yaygındır.)
D) Muğla, Denizli, Burdur
E) Van, Bitlis, Siirt

7. Türkiye’nin bazı yerlerinde nüfusun seyrek olmasında hangisinin etkisi yoktur?

A) Arazi eğiminin fazla olması
B) Ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması
C) Yağış miktarının az ve yağış rejiminin düzensiz olması
D) Geçirgen (su tutamayan) arazi yapısı
E) Akarsu havzasının açık olması

8. Aşağıdaki şehirlerden hangisi akarsu kenarında ve dağlar arasındaki oluklarda kurulmuştur?

A) Rize
B) Şanlıurfa
C) Amasya
D) Ankara
E) Edirne

9. Aşağıdakilerden hangisi komların oluşumunda etkili faktördür?

A) Tarım
B) Aileden ayrı yaşam isteği
C) İklim
D) Hayvancılık
E) Aileler arasındaki toprak bölüşümü