10. Sınıf Coğrafya 2. Yazılıya Hazırlık Soruları

79
34
views

1. Dışarıdan göç alan ülkelerde erkek nüfus fazla iken, dışarıya göç veren ülkelerde kadın nüfus daha fazladır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kadın nüfus erkek nüfustan daha fazladır?

A) Belçika
B) Almanya
C) Hollanda
D) Kanada
E) Pakistan

Çözüm

2. Aşağıdakilerden hangisi, insanlık tarihi boyunca nüfus artışında sıçramaya neden olan olaylardan biridir?

A) Doğal afetler
B) Sanayi Devrimi
C) Göç hareketleri
D) Salgın hastalıklar
E) Turizmin gelişmesi

Çözüm

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, çalışmayan (bağımlı) nüfusun genel nüfusa oranı daha fazladır?

A) Bangladeş
B) Yunanistan
C) ABD
D) Hollanda
E) Japonya

Çözüm

4. Bir ülkenin diğer ülkelerden göç almasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş olanaklarının fazla olması
B) Yüz ölçümünün geniş olması
C) Nüfus yoğunluğunun az olması
D) İklim koşullarının elverişli olması
E) Nüfus artış hızının yüksek olması

Çözüm

5. Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir?

A) Turizm
B) Ulaşım
C) Sanayi
D) Tarım
E) Toprak özellikleri

Çözüm

6. Sanayi devrimi ile en fazla nüfus artışı aşağıdaki kıtalardan hangisinde görülmüştür?

A) Avustralya
B) Afrika
C) Asya
D) Kuzey Amerika
E) Avrupa

Çözüm

7. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’da nüfus artışını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Savaşların artması
B) Doğal afetlerin artması
C) Salgın hastalıkların artması
D) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
E) Kadının çalışma hayatına katılması

Çözüm

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, toplam nüfus içinde aktif nüfusun oranı daha fazladır?

A) Norveç
B) Bangladeş
C) Nijerya
D) Meksika
E) Libya

Çözüm

9. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksek iken, gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisindeki nüfus artışı diğerlerinden daha düşüktür?

A) Afganistan
B) Somali
C) Türkiye
D) Almanya
E) İran

Çözüm

10. Dağların üst kısımlarında orman üst sınırından sonra aşağıdaki bitki türlerinden hangisi görülür?

A) Maki
B) Çayır
C) Tundra
D) Bozkır
E) Savan

Çözüm

11. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken suların, sondaj yapılarak yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fay kaynağı
B) Karstik kaynak
C) Gayzer kaynak
D) Yamaç kaynağı
E) Artezyen kaynağı

Çözüm

12. Aşağıdaki kıtalardan hangisinde çöl bitkilerine rastlanmaz?

A) Asya
B) Kuzey Amerika
C) Afrika
D) Avustralya
E) Avrupa

Çözüm

13. Coğrafi konumları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinde savan görülmez?

A) Sudan
B) Nijerya
C) Brezilya
D) Kolombiya
E) Polonya

Çözüm

14. Aşağıdaki kayaç türlerinden hangisinin yaygın olduğu bir yörede kimyasal çözünme yaygın olarak görülür?

A) Mermer
B) Bazalt
C) Alçı taşı
D) Andezit
E) Granit

Çözüm

15. Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisindeki sular, çoğunlukla buhar şeklinde ve çok sıcak şekilde çıkmaktadır?

A) Artezyen
B) Fay
C) Gayzer
D) Karstik
E) Vadi

Çözüm

16. Sıcaklık ve yağışın fazla olduğu iklim bölgelerinde geniş yapraklı ormanlar daha fazla yer kaplar. İklim koşulları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinde geniş yapraklı ormanlara daha az rastlanır?

A) Brezilya
B) Nijerya
C) Endonezya
D) Malezya
E) Kanada

Çözüm

17. Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma – çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır. Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir?

A) Ekvatoral ormanlar
B) Çöller
C) Kutup altı bölgeler
D) Dağların yüksek kesimleri
E) Orta kuşak karalarının iç kesimleri

Çözüm

18. Batı Avrupa ülkelerinin yoğun nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Yağış rejiminin düzenli olması
C) Tarım topraklarının geniş olması
D) Yer altı kaynaklarının fazla olması
E) Yüzey suları bakımından zengin olması

Çözüm

19. Aşağıdakilerden hangisi, 1960-1965 yılları arasında Dünya genelindeki nüfus artış hızının fazla olmasının nedenleri arasında gösterilemez?

A) Doğumların artması
B) Bebek ölümlerinin azalması
C) Sağlık koşullarının iyileşmesi
D) Beslenme olanaklarının artması
E) Aile planlaması uygulamalarının yaygınlaşması

Çözüm

20.
I. Genç nüfus oranının fazla olması
II. Ortalama yaşam süresinin uzun olması
III. Yerleşme ve nüfus dağılışının doğal faktörlere bağlı olması
IV. Nüfus artış hızının düşük olması

Yukarıda verilenlerden hangileri, gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerindendir?

A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)II ve IV E)III ve IV

Çözüm

21. Gelişmişlik özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus yaş piramidinin geniş tabanlı düzgün üçgene benzediği söylenebilir?

A) Japonya
B) İngiltere
C) Somali
D) Almanya
E) Kanada

Çözüm

79 YORUMLAR

 1. Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun cinsiyet durumunu etkileyen faktörlerden biridir?
  A)Savaşlar B)Yerleşme tipleri C)Salgın hastalıklar D)Okuryazarlık oranı E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlığı
  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yıllık nüfus artış hızı diğerlerine göre daha fazladır?
  A)Belçika B)Norveç C)Pakistan D)Japonya E)Avustralya
  hocam bakarmısınız

 2. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortalama yaşam süresi diğerlerine göre daha kısadır?
  A)Çin B)Japonya C)Kenya D)Kanada E)Almanya
  Dünya’da ortalama yaşam süresinin kısa olduğu ülkeler, aşağıdaki kıtalardan hangisinde daha fazladır?
  A)Avustralya B)Asya C)Avrupa D)Afrika E)Güney Amerika

  • Ortalama yaşam süresi sağlık hizmetlerinin de gelisemedigi geri kalmış ülkelerde düşüktür. C Kenya

   Dünyada ortalama yaşam süresi geri kalmış çok fazla ülkenin olduğu Afrika kıtasındadir.

 3. Aşağıdakilerden hangisi, şehir nüfusunun artmasına, kırsal nüfusun azalmasına neden olmuştur?
  A)Sanayinin gelişmesi
  B)Hayvanlarının evcilleştirilmesi
  C)Tarımsal faaliyetlerin yaygınlaşması
  D)Sulama olanaklarının yaygınlaşması
  E)Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi
  Aşağıdakilerden hangisi için baraj göllerinden daha az yararlanılır?
  A)Elektrik üretimi B)Tarımda sulama C)İçme suyu temini D)Su ürünleri üretimi E)Kum ve çakıl temini

  • Ölçek değiştiğinde;
   I. Eşyükselti eğrileri harita üzerinde gösterilen çizgilerdir. Ölçek değişince harita uzunluğu da değişeceğinden izohips çizgilerinin boyu da değişir. (farklı olur.)
   II. Ölçek değiştiğinde ayrıntı değişir. Bu durumda izohips sayılarında da değişim söz konusudur. Örnek vermek gerekirse. 1/100 000 ölçekli bir harita 1/500 000 ölçekli bir haritaya göre çok ayrıntılıdır. İzohipsler arası yükselti farkını 200 metrede bir geçebilirsiniz. Ancak bunu 1/500 000 ölçekli bir haritada yapmaya kalkarsanız harita çizgi yoğunluğundan dolay okunamaz hale gelir. Bunun önüne geçmek için harita ölçeği küçüldükçe izohipslerin eküidistans değerleri büyültülür. (farklı olur.)
   III. Ölçek değişse de gerçek alan, gerçek uzunluk, paralel ve meridyenlerin konumu, yükselti değerleri değişmez. (aynı olur.)

   Cevap: I ve II’dir. D seçeneği

  • Verilen Ülkeler için doğurganlık oranları (%) :

   Almanya: 1.41
   ABD: 2.10
   İngiltere: 1.66
   Fransa: 1.98
   Japonya: 1.22’dir.

   ABD hem doğurganlık oranının daha yüksel olması hemde nüfus ihtiyacını dış göçlerle karşılama yoluna gitti için doğurganlık oranlarını yükseltme veya düşürme amaçlı bir uygulama yapmaz. Nüfusun nitelik ve niceliğini arttırma yönünde politika izler.

  • 16 cm alan olması için bir kenarın uzunluğu 4 cm olmalıdır. 4 * 4 = 16 cm2
   4 cm alan olması içinse bir kenarın uzunluğu 2 cm olmalıdır. 2 * 2 = 4 cm2

   Kenar uzunluğu hangi oranda değişti? harita uzunluğu iki kat kısaldı. Bunun anlamı harita (ölçek) 2 kat küçülmüştür olur.

  • Eksen eğikliği kaç derece olursa tropikal kuşak sınırı o enlem derecesi olur. Örnek vermek gerekirse;

   Eksen eğikliği 10 derece ise;

   10 Tropikal kuşak sınırı ( yengeç – oğlak dönencesi)
   80 Kutup Kuşağı sınırı (Kuzey – Güney Kutup Dairesi) olurdu.
   Ve bu kuşak sınırlarını oluşturacak enlem derecelerinin toplamı daima 90 derece olmalıdır.

   Eksen eğikliği 20 olsaydı;

   20 tropik sınır,
   70 kutup kuşağı sınırı
   20 + 70 = 90 drece

   Gerçekte olan Durum ise;
   23.27 tropik sınır,
   66.33 kutup kuşağı sınırı,
   23.27 + 66.33 = 90 derecedir.

   Sonuca gelirsek eksen eğikliği normale (23.27) göre daralınca hem tropikal kuşak hemde kutup kuşağı daralır.

   Cevap: B seçeneğidir. Daha geniş ve düzenli anlatım için: https://kadirhoca.com/9/konu-anlatimlari-9/dunyanin-yillik-hareketi-sonuclari-eksen-egikligi/
   (Eksen eğikliği bugünkünden küçük olsaydı (15 derece)) başlığı altında anlatılmıştır.

  • A, D ve E seçenekleri Türkiye’nin Kuzey yarım kürede yer almasının bir sonucudur. Kuzey yarım kürede yer almak neye göre belirlenir? Ekvatora göre konumla bu durumda bunlar Matematik konumun bir sonucudur.

   C seçeneğinde ise, Dünya’da genel olarak cephesel yağışlar 30 – 60 enlemleri arasında görülür. Enleme göre değiştiği için bu da matematik konumla açıklanır.

   B seçeneğinde ise deniz etkisinin dar bir alanda görülmesi enlem veya boylamla (matematik konumla) değil yer şekilleriyle (özel konum) açıklanabilir.
   Cevap: B seçeneğidir.

 4. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D yanlış ise Y harfinin altındaki kutuyu işaretleyiniz. D Y

  1- Çiftçilik , hayvancılık ve maden çıkarma işçiliği ikincil ekonomik faaliyet grubuna
  örnek olarak verilebilir.
  2- Ekonomik anlamda gelişmemiş ülkelerde kır nüfusu oranı kent nüfusundan fazla, ortalama
  ömür kısadır.
  3- Türklerin orta Asya’dan Göçünün en önemli sebeplerinden biri de kuraklıktır.
  4-Gelişmiş ülkelerden başka ülkelere doğru beyin göçü gerçekleşir.
  5-Kıyılarımızdaki orman alanlarının oranı iç kesimlerden çok daha fazladır.
  6-Muhasebeci, reklamcı ve polisler birincil ekonomik faaliyet içindedir..
  7-Yağış ortalamasının yüksek olduğu alanlardaki topraklar az tuzlu olur.
  8-Ülkemiz endemik bitkiler bakımından son derece zengindir. Öyle ki ülkemizde 12.000 den
  fazla endemik bitki bulunmaktadır.
  9-Ülkemizdeki akarsuların rejimleri genelde düzenlidir.
  10-Dalaman, Ergene ve Aksu Karadeniz’e dökülen akarsularımızdandır.
  BAKAR MISINIZ RİCA ETSEM HOCAM

 5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelimeleri yazarak doldurunuz.
  1- Matematik konumunun sonucu olarak ülkemizde görülmeyen doğal bitki örtülerinden biri de ………………………………. dir.
  2- Ülkemizdeki akarsuların hidroelektrik potansiyellerinin genel olarak yüksek olmasının sebebi ……………………………………
  …………………………………………..dir.
  3-Ülkemiz dışından kaynaklanarak ülkemiz topraklarında denize dökülen akarsulara örnek olarak ……………………… verilebilir.
  4.Göçler bazen eğitim, sağlık veya ekonomik sebeplerle de gerçekleşebilir. Bu sebepler ………………………. grubu altında toplanabilir.
  5.IV. yüzyılın sonunda Orta Asya’da yaşanan kuraklığa bağlı olarak gerçekleşen büyük göç hareketine …………………………….. ………………………………… denir.
  6.Bir ülkede yetişmiş (kalifiye) insan gücünün ekonomik sebeplerle gelişmiş ülkelere göç etmesine …………………… ………………………göçü denir.
  7.Otomobil fabrikasında çalışan işçi ………………………….. ekonomik faaliyet grubundandır
  8.Kapalı havzalarımızdan biri de ……………………………………………………… dir..
  9.Yağmur suları ile beslenen akarsularımız daha çok ……………………………………………… bölgemizde bulunurlar.
  10.Ülkemizdeki yağış dağılışı düşünülürse tuz oranının en düşük olduğu topraklara ……..………kıyılarımızda rastlanması beklenir.

  Hocam eksiklerim varda bakarmısınız bi

  • 1. tropikal ormanlar, savan,tundra,tayga vb.
   2. yükselti ve yer şekilleri
   3. Asi Nehri,
   4. sosyal,
   5. Orta Asya’dan Göçler (Avrupa’daki etkisi sonucunda Avrupa yaşanan göç ise Kavimler Göçü)
   6. Beyin,
   7. ikincil
   8. Van Gölü Havzası, Tuz Gölü Havzası, Yedigöller kapalı havzası, …
   9. Karadeniz,
   10. Karadeniz

 6. https://uploads.disquscdn.com/images/0db99da8f2f1c0666b8f6935dcbe2cccd6189883a960d5211eeb07cd1766e14e.png
  Yukarıda yıllık akım grafiği verilen akarsuda
  1-Akım hangi aylarda artmaktadır. ……………………………………………………
  2-Rejimi için neler söylenebilir? ………………………………………………………………………………
  3-Akımından hareketle beslenme kaynakları hakkında neler söylenebilir?……………………………………………………………………

 7. 8. Ege kıyılarına göre Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yerleşmeler iç kesimlere fazla sokulamamıştır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
  A) Tarım alanlarının genişliğiyle
  B) Yıllık ortalama yağış miktarıyla
  C) Ekonomik faaliyetlerin farklı olmasıyla
  D) Dağların denize uzanış doğrultusuyla
  E) Nüfus yoğunluklarının farklı olmasıyla
  9. Aşağıdaki kentlerden hangisinin nüfuslanmasında sanayileşme önemli bir etken değildir?
  A) İskenderun B) Seydişehir C)Marmaris D)Batman E) Adana
  10. Aşağıdaki topraklardan hangisinin meydana gelmesinde iklimin etkisi en azdır?
  A)Kahverengi orman B)Terra-rossa C)Çernozyom D)Kolüvyal E)Kahverengi bozkır

 8. 6. Aşağıdaki kentlerimizin hangisinin nüfuslanması diğerlerinden farklı bir nedene bağlanabilir?

  A) Kuşadası B)Seydişehir C) Alanya D) Ayvalık E) Bodrum

  7. Türkiye’de kırsal kesimde doğum oranları daha yüksek olmasına rağmen, kentlerdeki nüfus artış hızı kırsal kesimden daha fazladır.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kentlerde sağlık koşullarının daha iyi olması
  B) Kırsal kesimlerden kentlere göçün fazla olması
  C) Kırsal kesimde okur yazar oranını düşük olması
  D) Kırsal kesimde iş bölümünün daha belirgin olması
  E) Kent merkezlerinde yerleşim alanlarının daha geniş olması

  • 6)
   A) Turizm
   B) Maden x diğerlerinden farklı bir nedene bağlı olarak kurulup gelişir.
   C) Turizm
   D) Turizm
   E) Turizm

   7) Kentlerde doğum oranı daha düşük ancak daha hızla nüfus artıyorsa bu doğal bir artık olamaz bu durumda göçlerle açıklanabilir. Şehirler özellikle kırsal alanlardan aldığı göçlerle büyür. Cevap: B

 9. Doğru/ yanlış şeklinde yaparmısınız hocam
  1.Ülkemizde dalga aşındırma şekli olan Faleze en fazla Doğu ve Batı Karadeniz ile Antalya çevresinde rastlanılır ( )
  2.Fırat ve Dicle akarsuları ülkemizi terk ettikten sonra Basra Körfezine dökülmektedirler.( )
  3.Geri kalmış ülkelerde insanlar daha çok üçüncül alanda istihdam edilmektedir.( )
  4.Ülkemizde vertisol topraklara daha çok Trakya bölümündeki killi arazilerde rastlanılır ( )
  5. Ülkemizde en az yağış alan yer İç Anadolu Bölge-si’dir ( )

 10. 1. Aşağıda verilen olayların hangi çağlarda meydana geldiğini yanlarına belirtiniz
  * Hayvanlar evcilleştirildi……………………………………………..
  * İlk köyler ortaya çıktı………………………………………………..
  * Mağara yaşamı başladı…………………………………………….
  *Maden işlenmeye başlandı………………………………………….
  * Kent devletleri ortaya çıktı………………………………………….
  * Yerleşik hayata geçildi………………………………………………
  * Avcılık yapılmaya başlandı…………………………………………..
  * Kas gücünün yerini buhar aldı………………………………………..
  * Tarıma geçiş dönemi başladı…………………………………………
  * Esnaf sınıfı doğdu …………………………………………

 11. https://uploads.disquscdn.com/images/5c1b035f853c9409965b1a16da785fce3f90d93c84c3d50bbcfacd86debaa936.png
  Haritada işaretli yerlere akarsuların adlarını yazınız
  1-………………….…….. 2-…………………………
  3-………………….…….. 4-…………………………
  5-………………….…….. 6-…………………………
  7-………………….…….. 8-…………………………
  9-………………….…… 10-…………………………
  BAKARMISINIZ RİCA ETSEM

 12. Bu göçler nedir hocam?
  Türkiye’de Gazi Üniversitesi’nde görev yapan bir öğretim görevlisinin Amerika’daki bir üniversiteye öğretim görevlisi olarak gitmesi
  ………………………………………………………………………………….
  b. Türkiye’de 1950 li yıllarda ekonomik sıkıntılardan bunalan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın Almanya’ya işçi olarak gitmesi
  …………………………………………………………………………………
  c. Dilber Hala’nın 1999 Marmara depreminden sonra buralarda “gayrı durulmaz oğğğluuum” diyerek Adana’ya gelmesi
  ………………………………………………………………………………..
  d. Enişte Burhan Altıntop’un 1923 Lozan Antlaşması gereği İstanbul’a gelerek Nişantaşı’na yerleşmesi
  ……………………………………………………………………………….
  e. Maceracı Krist’in nereye, diyenlere Hindistan’a gidiyorum diyerek Amerika kıtasına varması, bunu duyan Macellan ve Vasco nun da aynı şekilde yola çıkmaları ……………………………………………………………………………….

 13. Ülkemizde iklimlerin etkisiyle oluşan zonal topraklar hangileridir?
  1)TERRA-ROSSA
  2)KAHVERENGİ ORMAN TOPRAĞI
  3)KAHVERENGİ BOZKIR TOPRAKLARI
  4)ÇERNEZYOMLAR
  5)TUNDRA TOPRAKLARI
  6)LATERİTLER
  7)PODZOL TOPRAKLARI
  8)ÇÖL TOPRAKLARI
  DOĞRUMU HOCAM

  • 1. Karadağ
   2. Karacadağ
   3. Hasan Dağı
   4. Melendiz Dağı
   5. Erciyes Dağı
   6. Karacadağ (2.si GDAB’de)
   7. Nemrut Dağı
   8. Süphan Dağı
   9. Tendürek Dağı
   10. Ağrı Dağı (Büyük + Küçük)
   11. Yalnızçam Dağları
   12. Uludağ
   13. Yıldız Dağları
   14. Kazdağı
   15. Menteşe Dağı
   16. Canik Dağları
   17. Küre Dağları
   18. Nur (Amanos) Dağı
   A. Taşeli
   B. Menteşe
   C. Haymana
   D. Cihanbeyli
   E. Obruk
   F. Kars – Erzurum
   G – H. Çatalca – Kocaeli Plt.
   K. Bozok Plt.
   I. Gediz
   II. Bakırçay
   III. Küçük Menderes
   IV. Büyük Menderes
   V. Göksu
   VI. Çukurova
   VII. Bafra
   VIII. Çarşamba

  • 4. Kuzey Kutup noktasında olan biri hangi yöne doğru giderse gitsin yöneleceği yer ekvatordur. Bu durumda yön olarakta Güney olur.

   5. Ölçeğin paydası arttıkça yani harita küçüldükçe;
   A) Ayrıntı azalır,
   B) Küçültme oranı artar. (Payda ile doğru orantılı)
   C) İzohipsler arası yükselti (eküidistans) artar. Burada söyle demek lazım ölçek küçüldükçe yükseltilerde bir değişim olmaz ancak izohipsler sıklaşır ve okunması zorlaşır. Atıyorum 1/200 000 ölçekli bir haritada izohips aralığı 100 metrede bir geçerken 1 / 1 000 000 ölçekli bir haritada 500 metrede bir çizmek gerekir yoksa çizgiler birbirine girer.
   D) Ölçeğin paydası azaldıkça standart bir kağıt üzerinde (A4 olsun) daha az alan gösterilebilir. Ölçek paydası büyürse (küçük ölçekli harita) daha geniş olanı gösterebilir.
   E) Haritanın paydasındaki sayı ne kadar büyükse kuşbakışı yükselti o kadar yüksekten olur. Örnek vermek gerekirse bir arkadaşının resmini çekeceksin ama kareye sığmıyor ne yaparsın geri çekilir uzaktan çekersin. Sen uzaklaştıkça Aranızdaki mesafe artar arkadaşın kare içinde daha küçük görünür. İşte ölçek paydasındaki sayı ne kadar büyük olursa resim o kadar uzaktan çekilmiş olur.

   Yanlış olan seçenek A’dır.

  • 14. Soruya genel olarak baktığımızda sağ alttaki köşe dikkatimizi çeker. O köşede hem izohips sayısında bir fazlalık hemde beraberinde yükselti farkı fazla olduğu için fark fazla olur. Bölgenin koordinatlarıda C seçeneğinde verilmiştir.

   1. Bu soruda aramamız gereken en alttan (mümkünse 0 metre Deniz seviyesi) en üst yükseltileri barındıran bölgeyi seçmek. Bu sorunun çeldiricisi E seçeneğidir. Ancak bu bölge yüksek olmasına karşın alt yükseltisinin de oldukça yüksek olmasıdır. A, B, ve C seçenekleri direk elenir. Bu bölgeler yüzey şekilleri açısından oldukça sadedir. Cevabın D olmasında denize kıyısı olması ve oldukça yüksek dağları barındırmasından kaynaklanır.

  • 3. Ölçek formülünde yanlış koymussun. Ölçek = HU / GU Sen GU / HU yapmışsın.

   Ölçek = 40 / 200(m)
   Ölçek = 40 / 20000 (her iki tarafta cm oldu. Şimdi sadeleştirip son halini alabilir.)
   Ölçek = 1 / 500 olur.

   19. Şimdi verilenlerden (ölçek ve Harita alanı) Gerçek alanı bulalım.

   GA = HA x Öp2
   GA = 12 x (200 000)2
   GA = 12 x (2)2 (200 000 cm idi 5 sıfırını silerek km’ye çevirdik. Böylelikle işlem basitleşti.)
   GA = 12 x 4
   GA = 48 km2 oldu. Şimdi bu alan gerçekten gerçek alan değil bu alan haritanın gerçekteki izdüşüm alanıdır. Bu alana yükselti ve eğimden kaynaklanan alanlar dahil edilmemiştir. Yani arazi dümdüz kabul edilir.

   60 km2 gerçek alandır buna büyük yüzey şekillerindeki farklılıklar dahil edilmiştir.

   60 – 48 = 12 km2 lik fark oluşur.

  • 12.
   Eğim = YF x 100 / YM (YF= yükselti farkı, YM= yatay mesafe)

   25 = 500 x 100 / YM (yatay mesafeyi arıyoruz)
   YM = 50000 / 25
   YM = 2000 metre = 2 km olur.

   7. Öncelikle ölçek büyür. C ve E kalır. Ölçek büyüdüğünde harita daha ayrıntılı olur. Kullandığımız kağıt değişmediği sürece ölçek büyürse haritada gösterilen alan artmaz azalır.

   13.
   Eğim = YF x 100 / YM
   20 = 400 x 100 / YM
   YM = 40000 / 20
   Yatay Mesafe (YOL) = 2000 metre olur.

 14. Nüfus sayımlarının yapılmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nüfus sayısını öğrenmek
  B) Ekonomik ve sosyal planlamalar için nüfus özelliklerini öğrenmek
  C) Nüfus artış hızını öğrenmek
  D) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını be¬lirlemek
  E) Ülkedeki eğitim ve kültür düzeyini belirle¬mek

  1990 yılı verilerine göre, kadın başına canlı doğum oranı Dünya’da ortalama 3 iken, Avru¬pa’da 1.8, Türkiye’de 3.8 kadardır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisi hak¬kında en iyi bilgiyi verir?
  A) Ölü doğumlar B) Okullaşma oranı
  C) Nüfus artış hızı D) Sanayileşme
  E) Kentleşme

  Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirle¬mede aşağıdakilerden hangisi ipucu ola¬maz?
  A) Aritmetik nüfus yoğunluğu
  B) Aktif nüfus oranı
  C) Ortalama yaşam süresi
  D) Kentsel nüfus oranı
  E) Kişi başına tüketilen enerji miktarı
  https://uploads.disquscdn.com/images/82aaa21a44c6583f38698cb15194b45b39df819ab4c5f9a857fa06b2c6a12a5e.png

 15. . Tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlarına bö-lünmesiyle elde edilen nüfusa “Tarımsal Nü¬fus Yoğunluğu” denir. Bu yoğunluk Ada¬na’da 50, Malatya’da 85 ve Kars’ta 110’dur.
  Buna göre, tarımsal nüfus yoğunluğunu etkileyen koşullar dikkate alınırsa aşağıda¬ki¬lerden hangisi kesin doğrudur?
  A) Her üç ilde de nüfus yoğunluğu yüksektir.
  B) Malatya’da çiftçi nüfus miktarı, Adana’dan daha fazladır.
  C) Yüzölçümü en büyük olan Malatya’dır.
  D) Adana’da tarımın önemi azalmaktadır.
  E) Kars’ta ekim alanlarına göre çiftçi nüfus daha fazladır.

  -Aşağıdakilerden hangisi kom yerleşmeleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?
  A)Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygındır.
  B)Komlarda sadece tarım yapılır.
  C)Komlara genellikle yaz mevsiminde yerleşilir.
  D)Komlarda aile evi dışında evin farklı eklentileri de bulunur.
  E)Kom sahibi aileler soğuk mevsimde köyde bulunur.

  Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da genellikle çobanların çadırlarından oluşan geçici yerleşmelerdir.
  Yukarıda sözü edilen yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dam B)Ağıl C)Oba D)Kom E)Divan

  -Aşağıdakilerden hangisi Mahalle yerleşmeleriyle ilgili doğru bir bilgidir?
  A)Doğu Anadolu Bölgesi’ne özgü yerleşme biçimidir.
  B)En küçük yerleşme biçimidir.
  C)Bu yerleşmelerde insanlar arasında sosyo-ekonomik etkileşim çok zayıftır
  D)Kendisinden daha küçük yerleşmelerin birleşmesinden oluşur.
  E)Mahalleler hayvancılık yapılan yerleşmelerdir.

  – I.Yarıcı denilen kiracılar tarafından işletilir.
  II.Genelde tarım yapılmakla birlikte, yükseklerde hayvancılıkta yapılır.
  III.Çoğunlukla 8-10 evde oluşur.
  Yukarıda mezralarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II
  D)II ve III E)I,II ve III

  • hocam sorularımı yanıtlar mısınız performans ödevi verdi de hocamız 250 soru çözmem gerek ve arasından bana soru yönelticek anlamadığım sorulara bakarsanız çok mutlu olurum

 16. Aşağıdaki köyaltı yerleşmelerinden hangisi D.Anadolu Bölgesinde görülmez?
  A) Kom B) Mezra C) Dalyan D) Yayla E) Ağıl
  Liman özelliği bulunan şehirler genellikle ekonomik faaliyet açısından gelişmiştir.
  Aşağıda verilen liman kentlerinden hangisi bu genellemeye uymaz?
  A) İzmir B)Sinop C) Mersin D) İskenderun E) Trabzon
  Yayla,oba,mezra,kom,ağıl gibi köyaltı yerleşmelerinde hakim ekonomik faaliyet hangisidir?
  A) Tarım B) Ticaret C) Turizm D) Hayvancılık E) Dokuma
  Karadeniz Bölgesinde orman yetiştirmek diğer bölgelerimize göre daha kolaydır.
  Bu kolaylığı sağlayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eğim B) Nemlilik C) Toprak D) Sıcaklık E) Yükselti
  bakarmısınız hocam

  • 17. Taşınmış toprak olduğu için C) Alüvyal topraklar..
   20. Yerşekilleri açısından dağlık olduğu için C) III
   1. Doğurganlığın az buna karşı nüfus artış aranın fazla olduğu sütunları seçmeliyiz E) I ve III

 17. 3)Hindistan’dan yola çıkan bir gemi hangi Boğazdan geçerek Kızıldeniz’e ulaşır?

  A) Panama B) Korint C) Süveyş
  D) Kiel E) Babül Mendep
  4) Aşağıda akarsularımız ve denize döküldüğü yer eşlemesi yapılmıştır. Hangisinde yanlış eşleşme yapılmıştır?

  A) Dalaman – Ege B) Susurluk – Marmara
  C) Fırat – Basra körfezi D) Aras- Hazar Denizi
  E) Sakarya – Karadeniz
  5)Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP’la birlikte ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?
  A) Şehirleşme oranının artması
  B) Başka bölgelere göçlerin artması
  C) Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi
  D) Sulu tarıma geçilmesi
  E) Tarımsal üretim ve verimin artması

  Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde kırsal alanlarda dağınık yerleşmeler görülür.
  Bu alanda dağınık yerleşme görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
  A) Tarım arazilerinin parçalı ve küçük olması
  B) Balıkçılığın gelişmiş olması
  C) Killi (geçirgen olmayan) arazi yapısı
  D) Heyelan olayının çok sık yaşanması
  E) Dağların uzanış doğrultusu

 18. Köy idari alanındaki kır yerleşme türlerinden olan divan aşağıdaki illerimizin hangisinde daha yaygın olarak görülür?
  A) Sivas, Kayseri, Nevşehir. B) Antalya, Mersin, Adana
  C) Bolu, Karabük, Kastamonu. D) Muğla, Denizli, Burdur
  E) Van, Bitlis, Siirt

  Yer şekillerinin engebeli, eğimin fazla olduğu yerlerde hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek olur.
  Bu bilgiye göre aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin hidroelektrik enerji potansiyeli daha yüksektir?
  A) Susurluk B) Fırat. C) Gediz.
  D) Aksu. E) Sakarya

  Renklendirme yöntemi ile gösterilen Türkiye fiziki haritasında Edirne ile Erzurum’un farklı renklerle gösterilmesi, bu illerin hangi bakımdan farklı olduğunu gösterir?
  A) İklim çeşitliliği. B)Toprak türü. C) Jeolojik yapı
  D) Bitki örtüsü. E) Yükselti
  Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) içinde yer alan barajlardan biri değildir?
  A) Ilısu B) Atatürk C) Hirfanlı
  D) Devegeçidi E) Birecik

 19. Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip edildiği yerlerde aşağıdaki bitki topluluklarından hangisine rastlanır?
  A) Maki. B) Bozkır. C) Garig
  D) Psödomaki. E) Tundra
  Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki kır yerleşmelerini kent yerleşmelerinden ayıran bir özellik değildir?
  A) Nüfus miktarının az olması
  B) İş bölümünün belirgin olmaması
  C) Sulama olanaklarının fazla olması
  D) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olarak yapılması
  E) Konutların yapımında genellikle doğal yapı malzemelerinin kullanılması
  Aşağıdaki bölümlerin hangisinde, nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazladır?
  A) Çatalca – Kocaeli B)İç Batı Anadolu
  C) Yukarı Kızılırmak D) Orta Fırat
  E) Orta Karadeniz
  Aşağıdaki illerin hangisinde, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır?
  A) Mersin. B) Denizli. C) Samsun. D) Malatya. E) İzmir

  Aşağıdaki illerden hangisinde, erkek nüfus kadın nüfustan fazla değildir?
  A) İzmir. B) Ankara. C) Uşak. D) İstanbul. E) Bursa

 20. 1- Aşağıdakilerden hangisi nüfus ve yerleşmelerin dağılışını etkileyen fiziki faktörlerden biri değildir?

  A.) Eğim B.) Bakı C.) Yükselti D.) Ulaşım E.) Yağış

  2- Aşağıdakilerden hangisi nüfus ve yerleşmelerin dağılışını etkileyen fiziki faktörlerden biri değildir?

  B.) Eğim B.) Bakı C.) Yükselti D.) Ulaşım E.) Yağış

  13) I.Vadi kaynağı II.Karstik kaynak III. Fay kaynağı IV. Gayzer V.Artezyen
  Yukarıdaki kaynaklardan hangisi ya da hangilerinin suları sıcaktır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)III ve IV D)Yalnız IV E)Yalnız V

  35)Aşağıdaki kır yerleşmelerinden hangisi geçici yerleşmedir?
  A)Köy B)Mahalle C)Çiftlik D)Yayla E)Mezra

  46) Birleşik Arap Emirlikleri’nden İngiltere’ye petrol taşıyan bir gemi sırasıyla hangi yolları geçer?
  A)Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı, Süveyş Kanalı, Cebeli Tarık Boğazı.
  B) Babülmendep Boğazı, Hürmüz Boğazı,, Süveyş Kanalı, Cebeli Tarık Boğazı.
  C) Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı, Süveyş Kanalı, Çanakkale Boğazı.
  D) Babülmendep Boğazı, Hürmüz Boğazı Süveyş Kanalı, İstanbul Boğazı.
  E) Süveyş Kanalı, Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı, Cebeli Tarık Boğazı.

 21. 42)Bir ülkede çalışan nüfusun iş kollarına dağılımını gösteren bir grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
  A)Nüfus artış hızı
  B)Okuryazar oranı
  C)Bebek ölüm oranı
  D)Ülkenin gelişmişlik düzeyi
  E)Aritmetik nüfus yoğunluğu

  36) Ülkemizde tarım arazisinin küçük ve parçalı, su kaynaklarının yeterli olduğu alanlarda yerleşmeler dağınıktır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilebilir?
  A)Güney Marmara
  B)Kıyı Ege
  C)Doğu Karadeniz
  D)Çukurova
  E)İç Anadolu

  25)Beyin göçünün göç veren ülke için en önemli sonucu nedir?
  A)Ülke kalkınır
  B)Ülke eğitilmiş insanlarını kaybeder
  C)Ülkeye döviz girer
  D)İşsizlik görülür
  E)Sağlık sorunları görülür

  20- Türkiye’de nüfusun dağılımına etki eden en önemli faktörlerden biri yer şekilleridir. Aşağıda verilen yerlerin hangisinin az nüfuslanmasında yer şekilleri etkili olmamıştır?
  A) Teke platosu B) Menteşe C) Konya
  D) Hakkari Bölümü E) Erzurum – Kars Bölümü
  24- – I- Okur-yazar oranı
  II- Birim alana düşen insan sayısı
  III- Nüfusun geçim kaynaklarına dağılımı
  IV- Nüfusun yaş gruplarına dağılımı
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) II ve IV E) III ve IV

 22. 4- Tortum,Aband,Sera ve Zinav gölleri aşağıdaki hangi göl grubuna girmektedir?
  A) Heyelan set gölleri B) Tektonik göller C) Volkanik set göller D) Buzul gölleri E) Karstik göller
  5- Podzol topraklar hangi bölgemizde daha yaygındır?
  A) Akdeniz B)Marmara C) Karadeniz D)Doğu Anadolu E)Ege
  7-Aşağıdakilerden hangisi İkincil ekonomik faaliyet grubuna girer?
  A) Pazarlama B) Madencilik C) Tarım
  D) Un üretmek E) Baklacılık
  8-Küçükçekmece Marmara denizine bağlı bir koy iken, aşağıda- kilerden hangisinin sonucunda bir göl haline gelmiştir?
  A) Akarsu biriktirmesi B) Buzul aşındırması C) Heyelan
  D) Rüzgar aşındırması E) Dalga biriktirmesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here