10. Sınıf Coğrafya 2. Yazılıya Hazırlık Soruları

1. Dışarıdan göç alan ülkelerde erkek nüfus fazla iken, dışarıya göç veren ülkelerde kadın nüfus daha fazladır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kadın nüfus erkek nüfustan daha fazladır?

A) Belçika
B) Almanya
C) Hollanda
D) Kanada
E) Pakistan

Çözüm

2. Aşağıdakilerden hangisi, insanlık tarihi boyunca nüfus artışında sıçramaya neden olan olaylardan biridir?

A) Doğal afetler
B) Sanayi Devrimi
C) Göç hareketleri
D) Salgın hastalıklar
E) Turizmin gelişmesi

Çözüm

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, çalışmayan (bağımlı) nüfusun genel nüfusa oranı daha fazladır?

A) Bangladeş
B) Yunanistan
C) ABD
D) Hollanda
E) Japonya

Çözüm

4. Bir ülkenin diğer ülkelerden göç almasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş olanaklarının fazla olması
B) Yüz ölçümünün geniş olması
C) Nüfus yoğunluğunun az olması
D) İklim koşullarının elverişli olması
E) Nüfus artış hızının yüksek olması

Çözüm

5. Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir?

A) Turizm
B) Ulaşım
C) Sanayi
D) Tarım
E) Toprak özellikleri

Çözüm

6. Sanayi devrimi ile en fazla nüfus artışı aşağıdaki kıtalardan hangisinde görülmüştür?

A) Avustralya
B) Afrika
C) Asya
D) Kuzey Amerika
E) Avrupa

Çözüm

7. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’da nüfus artışını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Savaşların artması
B) Doğal afetlerin artması
C) Salgın hastalıkların artması
D) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
E) Kadının çalışma hayatına katılması

Çözüm

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, toplam nüfus içinde aktif nüfusun oranı daha fazladır?

A) Norveç
B) Bangladeş
C) Nijerya
D) Meksika
E) Libya

Çözüm

9. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksek iken, gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisindeki nüfus artışı diğerlerinden daha düşüktür?

A) Afganistan
B) Somali
C) Türkiye
D) Almanya
E) İran

Çözüm

10. Dağların üst kısımlarında orman üst sınırından sonra aşağıdaki bitki türlerinden hangisi görülür?

A) Maki
B) Çayır
C) Tundra
D) Bozkır
E) Savan

Çözüm

11. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken suların, sondaj yapılarak yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fay kaynağı
B) Karstik kaynak
C) Gayzer kaynak
D) Yamaç kaynağı
E) Artezyen kaynağı

Çözüm

12. Aşağıdaki kıtalardan hangisinde çöl bitkilerine rastlanmaz?

A) Asya
B) Kuzey Amerika
C) Afrika
D) Avustralya
E) Avrupa

Çözüm

13. Coğrafi konumları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinde savan görülmez?

A) Sudan
B) Nijerya
C) Brezilya
D) Kolombiya
E) Polonya

Çözüm

14. Aşağıdaki kayaç türlerinden hangisinin yaygın olduğu bir yörede kimyasal çözünme yaygın olarak görülür?

A) Mermer
B) Bazalt
C) Alçı taşı
D) Andezit
E) Granit

Çözüm

15. Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisindeki sular, çoğunlukla buhar şeklinde ve çok sıcak şekilde çıkmaktadır?

A) Artezyen
B) Fay
C) Gayzer
D) Karstik
E) Vadi

Çözüm

16. Sıcaklık ve yağışın fazla olduğu iklim bölgelerinde geniş yapraklı ormanlar daha fazla yer kaplar. İklim koşulları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinde geniş yapraklı ormanlara daha az rastlanır?

A) Brezilya
B) Nijerya
C) Endonezya
D) Malezya
E) Kanada

Çözüm

17. Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma – çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır. Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir?

A) Ekvatoral ormanlar
B) Çöller
C) Kutup altı bölgeler
D) Dağların yüksek kesimleri
E) Orta kuşak karalarının iç kesimleri

Çözüm

18. Batı Avrupa ülkelerinin yoğun nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Yağış rejiminin düzenli olması
C) Tarım topraklarının geniş olması
D) Yer altı kaynaklarının fazla olması
E) Yüzey suları bakımından zengin olması

Çözüm

19. Aşağıdakilerden hangisi, 1960-1965 yılları arasında Dünya genelindeki nüfus artış hızının fazla olmasının nedenleri arasında gösterilemez?

A) Doğumların artması
B) Bebek ölümlerinin azalması
C) Sağlık koşullarının iyileşmesi
D) Beslenme olanaklarının artması
E) Aile planlaması uygulamalarının yaygınlaşması

Çözüm

20.
I. Genç nüfus oranının fazla olması
II. Ortalama yaşam süresinin uzun olması
III. Yerleşme ve nüfus dağılışının doğal faktörlere bağlı olması
IV. Nüfus artış hızının düşük olması

Yukarıda verilenlerden hangileri, gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerindendir?

A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)II ve IV E)III ve IV

Çözüm

21. Gelişmişlik özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus yaş piramidinin geniş tabanlı düzgün üçgene benzediği söylenebilir?

A) Japonya
B) İngiltere
C) Somali
D) Almanya
E) Kanada

Çözüm

Sevebilirsin...

 • 10. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Yazılı Hazırlık Çalışma Soruları

 • Sılas

  Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun cinsiyet durumunu etkileyen faktörlerden biridir?
  A)Savaşlar B)Yerleşme tipleri C)Salgın hastalıklar D)Okuryazarlık oranı E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlığı
  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yıllık nüfus artış hızı diğerlerine göre daha fazladır?
  A)Belçika B)Norveç C)Pakistan D)Japonya E)Avustralya
  hocam bakarmısınız

  • İlk soruyu bir daha kontrol ederek gönderin.

   2. Soruda ise diğerlerine göre daha geri kalmış ülke aranmalıdır. Cevap Pakistan olur.

 • Ulaşıs

  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortalama yaşam süresi diğerlerine göre daha kısadır?
  A)Çin B)Japonya C)Kenya D)Kanada E)Almanya
  Dünya’da ortalama yaşam süresinin kısa olduğu ülkeler, aşağıdaki kıtalardan hangisinde daha fazladır?
  A)Avustralya B)Asya C)Avrupa D)Afrika E)Güney Amerika

  • Ortalama yaşam süresi sağlık hizmetlerinin de gelisemedigi geri kalmış ülkelerde düşüktür. C Kenya

   Dünyada ortalama yaşam süresi geri kalmış çok fazla ülkenin olduğu Afrika kıtasındadir.

 • Ulaşıs

  Aşağıdakilerden hangisi, şehir nüfusunun artmasına, kırsal nüfusun azalmasına neden olmuştur?
  A)Sanayinin gelişmesi
  B)Hayvanlarının evcilleştirilmesi
  C)Tarımsal faaliyetlerin yaygınlaşması
  D)Sulama olanaklarının yaygınlaşması
  E)Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi
  Aşağıdakilerden hangisi için baraj göllerinden daha az yararlanılır?
  A)Elektrik üretimi B)Tarımda sulama C)İçme suyu temini D)Su ürünleri üretimi E)Kum ve çakıl temini

  • Sanayileşme şehirlerde başlayıp devam ettiği için kırsal kesimde ki insanları şehir merkezlerine çekmiştir. Cevap: A

 • zulin setin
 • Cevap A seçeneğidir. Soru açıklaması için linki takip ediniz –> https://kadirhoca.com/10/topografya-ve-kayaclar/

 • Verilen Ülkeler için doğurganlık oranları (%) :

  Almanya: 1.41
  ABD: 2.10
  İngiltere: 1.66
  Fransa: 1.98
  Japonya: 1.22’dir.

  ABD hem doğurganlık oranının daha yüksel olması hemde nüfus ihtiyacını dış göçlerle karşılama yoluna gitti için doğurganlık oranlarını yükseltme veya düşürme amaçlı bir uygulama yapmaz. Nüfusun nitelik ve niceliğini arttırma yönünde politika izler.

 • Ölçek değiştiğinde;
  I. Eşyükselti eğrileri harita üzerinde gösterilen çizgilerdir. Ölçek değişince harita uzunluğu da değişeceğinden izohips çizgilerinin boyu da değişir. (farklı olur.)
  II. Ölçek değiştiğinde ayrıntı değişir. Bu durumda izohips sayılarında da değişim söz konusudur. Örnek vermek gerekirse. 1/100 000 ölçekli bir harita 1/500 000 ölçekli bir haritaya göre çok ayrıntılıdır. İzohipsler arası yükselti farkını 200 metrede bir geçebilirsiniz. Ancak bunu 1/500 000 ölçekli bir haritada yapmaya kalkarsanız harita çizgi yoğunluğundan dolay okunamaz hale gelir. Bunun önüne geçmek için harita ölçeği küçüldükçe izohipslerin eküidistans değerleri büyültülür. (farklı olur.)
  III. Ölçek değişse de gerçek alan, gerçek uzunluk, paralel ve meridyenlerin konumu, yükselti değerleri değişmez. (aynı olur.)

  Cevap: I ve II’dir. D seçeneği

 • zulin setin
  • Eksen eğikliği kaç derece olursa tropikal kuşak sınırı o enlem derecesi olur. Örnek vermek gerekirse;

   Eksen eğikliği 10 derece ise;

   10 Tropikal kuşak sınırı ( yengeç – oğlak dönencesi)
   80 Kutup Kuşağı sınırı (Kuzey – Güney Kutup Dairesi) olurdu.
   Ve bu kuşak sınırlarını oluşturacak enlem derecelerinin toplamı daima 90 derece olmalıdır.

   Eksen eğikliği 20 olsaydı;

   20 tropik sınır,
   70 kutup kuşağı sınırı
   20 + 70 = 90 drece

   Gerçekte olan Durum ise;
   23.27 tropik sınır,
   66.33 kutup kuşağı sınırı,
   23.27 + 66.33 = 90 derecedir.

   Sonuca gelirsek eksen eğikliği normale (23.27) daralınca hem tropikal kuşak hemde kutup kuşağı daralır.

   Cevap: B seçeneğidir. Daha geniş ve düzenli anlatım için: https://kadirhoca.com/9/konu-anlatimlari-9/dunyanin-yillik-hareketi-sonuclari-eksen-egikligi/
   (Eksen eğikliği bugünkünden küçük olsaydı (15 derece)) başlığı altında anlatılmıştır.

 • 16 cm alan olması için bir kenarın uzunluğu 4 cm olmalıdır. 4 * 4 = 16 cm2
  4 cm alan olması içinse bir kenarın uzunluğu 2 cm olmalıdır. 2 * 2 = 4 cm2

  Kenar uzunluğu hangi oranda değişti? harita uzunluğu iki kat kısaldı. Bunun anlamı harita (ölçek) 2 kat küçülmüştür olur.

 • A, D ve E seçenekleri Türkiye’nin Kuzey yarım kürede yer almasının bir sonucudur. Kuzey yarım kürede yer almak neye göre belirlenir? Ekvatora göre konumla bu durumda bunlar Matematik konumun bir sonucudur.

  C seçeneğinde ise, Dünya’da genel olarak cephesel yağışlar 30 – 60 enlemleri arasında görülür. Enleme göre değiştiği için bu da matematik konumla açıklanır.

  B seçeneğinde ise deniz etkisinin dar bir alanda görülmesi enlem veya boylamla (matematik konumla) değil yer şekilleriyle (özel konum) açıklanabilir.
  Cevap: B seçeneğidir.

 • Sılas

  Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D yanlış ise Y harfinin altındaki kutuyu işaretleyiniz. D Y

  1- Çiftçilik , hayvancılık ve maden çıkarma işçiliği ikincil ekonomik faaliyet grubuna
  örnek olarak verilebilir.
  2- Ekonomik anlamda gelişmemiş ülkelerde kır nüfusu oranı kent nüfusundan fazla, ortalama
  ömür kısadır.
  3- Türklerin orta Asya’dan Göçünün en önemli sebeplerinden biri de kuraklıktır.
  4-Gelişmiş ülkelerden başka ülkelere doğru beyin göçü gerçekleşir.
  5-Kıyılarımızdaki orman alanlarının oranı iç kesimlerden çok daha fazladır.
  6-Muhasebeci, reklamcı ve polisler birincil ekonomik faaliyet içindedir..
  7-Yağış ortalamasının yüksek olduğu alanlardaki topraklar az tuzlu olur.
  8-Ülkemiz endemik bitkiler bakımından son derece zengindir. Öyle ki ülkemizde 12.000 den
  fazla endemik bitki bulunmaktadır.
  9-Ülkemizdeki akarsuların rejimleri genelde düzenlidir.
  10-Dalaman, Ergene ve Aksu Karadeniz’e dökülen akarsularımızdandır.
  BAKAR MISINIZ RİCA ETSEM HOCAM

  • 1.Y 2.D 3.D 4.Y 5.D 6.Y 7.D 8.D 9.Y 10.Y

 • 1. tropikal ormanlar, savan,tundra,tayga vb.
  2. yükselti ve yer şekilleri
  3. Asi Nehri,
  4. sosyal,
  5. Orta Asya’dan Göçler (Avrupa’daki etkisi sonucunda Avrupa yaşanan göç ise Kavimler Göçü)
  6. Beyin,
  7. ikincil
  8. Van Gölü Havzası, Tuz Gölü Havzası, Yedigöller kapalı havzası, …
  9. Karadeniz,
  10. Karadeniz

 • 1. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında artar
  2. Rejimi düzensizdir.
  3. İlkbahar yağışları ve kar erimeleridir.

 • 8. D
  9.Marmaris (Turizm)
  10. D (Eğim)

 • elif gündüz

  6. Aşağıdaki kentlerimizin hangisinin nüfuslanması diğerlerinden farklı bir nedene bağlanabilir?
  A) Kuşadası B)Seydişehir C) Alanya D) Ayvalık E) Bodrum
  7. Türkiye’de kırsal kesimde doğum oranları daha yüksek olmasına rağmen, kentlerdeki nüfus artış hızı kırsal kesimden daha fazladır.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kentlerde sağlık koşullarının daha iyi olması
  B) Kırsal kesimlerden kentlere göçün fazla olması
  C) Kırsal kesimde okur yazar oranını düşük olması
  D) Kırsal kesimde iş bölümünün daha belirgin olması
  E) Kent merkezlerinde yerleşim alanlarının daha geniş olması

  • 6)
   A) Turizm
   B) Maden x diğerlerinden farklı bir nedene bağlı olarak kurulup gelişir.
   C) Turizm
   D) Turizm
   E) Turizm

   7) Kentlerde doğum oranı daha düşük ancak daha hızla nüfus artıyorsa bu doğal bir artık olamaz bu durumda göçlerle açıklanabilir. Şehirler özellikle kırsal alanlardan aldığı göçlerle büyür. Cevap: B

 • 1D, 2D, 3Y, 4D, 5D