Göçler ve Çeşitleri – Çözümlü Sorular

55
1243
views

Soru – 1

Orta Asya’da yaşayan Türk kavimlerinin başlattıkları kavimler göçünde Orta Asya’dan hareket eden kavimler aşağıdaki bölgelerden hangisine gitmemiştir?

A) Anadolu
B) Arap Yarımadası
C) Hindistan
D) Çin
E) Orta Afrika

Çözüm

Soru – 2

Son yıllarda göç almaya başlayan bir bölgede aşağıdakilerden hangisinin değişimi göç almasına neden olan bir olay değildir?

A) Tarım alanlarının daralması
B) Endüstriyel faaliyetlerin gelişmesi
C) Üniversite sayısının artması
D) Yeni iş olanaklarının doğması
E) Hastane sayısının artması

Çözüm

Soru – 3

Aşağıdakilerden hangisi göçler sonucunda gerçekleşen sosyo – kültürel yapının değişimine örnek olarak verilebilir?

A) Almanya’da işçi göçleri sonucu sanayi üretiminin artması
B) Göç alan kentlerde yeni iş olanaklarının doğması
C) Göç alan kentlerde alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
D) Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da etnik yapının değişmesi
E) Göç alan bölgelerde iş gücünün ucuzlaması

Çözüm

Soru – 4

Yeni dünya göçlerinin başlamasını ve hızlanmasını sağlayan olaylar sırayla hangi seçenekte belirtilmiştir?

A) Kavimler Göçü – Sanayi Devrimi
B) Amerika Kıtasının Keşfi – Sanayi Devrimi
C) 1. Dünya Savaşı – Reform Hareketleri
D) l. Dünya Savaşı – Sanayi Devrimi
E) Amerika Kıtasının Keşfi – Reform Hareketleri

Çözüm

Soru – 5

Aşağıdaki göçlerden hangisi kitlesel (toplu) olma özelliği göstermez?

A) işçi göçleri
B) Yeni dünya göçleri
C) Beyin göçleri
D) Kavimler göçü
E) Mübadele göçleri

Çözüm

Soru – 6

Ülkemiz 1961 yılında önce Almanya’yla daha sonra ise Fransa ve Hollanda’yla işçi göçü anlaşması yapmıştır. Avrupa ülkelerinin anlaşmayı yapma nedeni gelişen sanayileri için iş gücü açığını kapatmak istemeleridir. Bu anlaşmalardan sonra da ülkemizden bu ülkelere doğru göçler yoğun olarak yaşanmıştır. Bu durumun nedenleri arasında;

I. nüfus artış hızının yüksek olması,
II. eğitim ve sağlık olanaklarının yetersiz olması,
III. iş olanaklarının yetersiz olması,
IV. ülkemizde konut açığının yaşanması gibi etkenlerden hangileri gösterilemez?

A) I – II   B) I – III   C) II – III   D) II – IV   E) III – IV

Çözüm

Soru – 7

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçüne verebileceğimiz örneklerden biri değildir?

A) Genetik mühendisi Güney Bey’in Japonya’ya yerleşmesi
B) Fizikçi Aslı Hanım’ın NASA’da göreve başlaması
C) Doktor Ata Bey’in Fransa’ya yerleşmesi
D) Hasan Usta’nın Almanya’da döner dükkanı açması
E) Kimyacı Müge Hanım’ın İsviçre’ye yerleşmesi

Çözüm

Soru – 8

Bir ülkede iç göçlerin hızlanması aşağıdakilerden hangilerine neden olmaz?

I. Çarpık kentleşmeye
II. Doğal çevrenin kirlenmesine
III. Ulaşım olanaklarının gelişmesine

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I – II E) II – III

Çözüm

Soru – 9

Türkiye’den Avrupa’ya yapılan göçlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Göç alan ülkelerde iş gücü açığı azalmıştır.
B) Kırsal kesimdeki işsizlik göçlere neden olmuştur.
C) Göç gönderen ve göç alan ülkelerin nüfus miktarları değişmiştir.
D) Bu göçler en fazla Almanya’ya yapılmıştır.
E) Göçler genellikle beyin göçü şeklinde olmuştur.

Çözüm

Soru – 10

Göç hareketleri sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrımda, göç edenlerin çalıştıkları ekonomik faaliyet türü de etkili olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürekli göçlere verilebilecek örnekler arasında yer alır?

A) Çukurova da pamuk hasadı zamanında nüfus miktarının artması
B) Büyük kentlerde inşaat döneminde nüfus miktarının artması
C) İskenderun’da demir – çelik fabrikası kurulduktan sonra nüfus miktarının artması
D) Bursa da kış mevsiminde nüfus miktarının artması
E) Yaz mevsiminde İç Anadolu Bölgesinde yüksek yayla alanlarının nüfus miktarının artması

Çözüm

Soru – 11

Ülkeler arasında gerçekleşen göçlere dış göçler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış göçlerde, göç veren ülkede ortaya çıkacak sonuçlar arasında yer almaz?

A) Yaşlı nüfus oranı artar.
B) İşsizlik oranı azalır.
C) Kadın nüfus miktarı artar.
D) Nüfus yoğunluğu azalır.
E) Sanayi üretimi artar.

Çözüm

Soru – 12

4. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Kavimler Göçü tarihteki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında yer almaz?

A) Günümüz Avrupa toplumlarının temelleri atıldı.
B) Roma imparatorluğu parçalandı.
C) Sömürgecilik hız kazandı.
D) Yeni siyasal yapılar oluştu.
E) Avrupa kıt’asındaki  ülkelerin sınırları değişti.

Çözüm

Soru – 13

Göç alan bölgelerde aşağıdaki sorunlardan hangisinin yaşanması beklenmez?

A) Konut açığı büyümesi
B) Ulaşım sorunlarının artması
C) Enerji tüketiminin artması
D) Hava kirliliğinin artması
E) Heyelan ve erozyon olaylarının artması

Çözüm

Soru – 14

Ülke içinde gerçekleşen göçlere iç göçler denir. Bu göçler sürekli veya geçici olabilir. Buna göre;

I. nüfus yoğunluğu,
II. nüfus dağılışı,
III. nüfus miktarı,
IV. nüfusun cinsiyete göre dağılımı

yukarıdakilerden hangisi iç göçlerin yoğun olduğu ülkelerde bu göçlere bağlı olarak değişikliğe uğramaz?

A) Yalnız I   B) I ve III   C) II ve III   D) II ve IV   E) III ve IV

Çözüm

Soru – 15

İç ve dış göçlere neden olan faktörleri değerlendirdiğimizde aşağıdaki olaylardan hangisinin bu göç hareketlerine etki ettiğini söyleyemeyiz?

A) Bir bölgede fabrikaların kapatılması
B) Yeni bir maden yatağının işletilmeye açılması
C) Nüfus artış hızının düşmesi
D) Depremlerin olması
E) Enerji üretiminin artması

Çözüm

TEILEN