Göçler ve Çeşitleri – Çözümlü Sorular

Soru – 1

Orta Asya’da yaşayan Türk kavimlerinin başlattıkları kavimler göçünde Orta Asya’dan hareket eden kavimler aşağıdaki bölgelerden hangisine gitmemiştir?

A) Anadolu
B) Arap Yarımadası
C) Hindistan
D) Çin
E) Orta Afrika

Çözüm

Soru – 2

Son yıllarda göç almaya başlayan bir bölgede aşağıdakilerden hangisinin değişimi göç almasına neden olan bir olay değildir?

A) Tarım alanlarının daralması
B) Endüstriyel faaliyetlerin gelişmesi
C) Üniversite sayısının artması
D) Yeni iş olanaklarının doğması
E) Hastane sayısının artması

Çözüm

Soru – 3

Aşağıdakilerden hangisi göçler sonucunda gerçekleşen sosyo – kültürel yapının değişimine örnek olarak verilebilir?

A) Almanya’da işçi göçleri sonucu sanayi üretiminin artması
B) Göç alan kentlerde yeni iş olanaklarının doğması
C) Göç alan kentlerde alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
D) Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da etnik yapının değişmesi
E) Göç alan bölgelerde iş gücünün ucuzlaması

Çözüm

Soru – 4

Yeni dünya göçlerinin başlamasını ve hızlanmasını sağlayan olaylar sırayla hangi seçenekte belirtilmiştir?

A) Kavimler Göçü – Sanayi Devrimi
B) Amerika Kıtasının Keşfi – Sanayi Devrimi
C) 1. Dünya Savaşı – Reform Hareketleri
D) l. Dünya Savaşı – Sanayi Devrimi
E) Amerika Kıtasının Keşfi – Reform Hareketleri

Çözüm

Soru – 5

Aşağıdaki göçlerden hangisi kitlesel (toplu) olma özelliği göstermez?

A) işçi göçleri
B) Yeni dünya göçleri
C) Beyin göçleri
D) Kavimler göçü
E) Mübadele göçleri

Çözüm

Soru – 6

Ülkemiz 1961 yılında önce Almanya’yla daha sonra ise Fransa ve Hollanda’yla işçi göçü anlaşması yapmıştır. Avrupa ülkelerinin anlaşmayı yapma nedeni gelişen sanayileri için iş gücü açığını kapatmak istemeleridir. Bu anlaşmalardan sonra da ülkemizden bu ülkelere doğru göçler yoğun olarak yaşanmıştır. Bu durumun nedenleri arasında;

I. nüfus artış hızının yüksek olması,
II. eğitim ve sağlık olanaklarının yetersiz olması,
III. iş olanaklarının yetersiz olması,
IV. ülkemizde konut açığının yaşanması gibi etkenlerden hangileri gösterilemez?

A) I – II   B) I – III   C) II – III   D) II – IV   E) III – IV

Çözüm

Soru – 7

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçüne verebileceğimiz örneklerden biri değildir?

A) Genetik mühendisi Güney Bey’in Japonya’ya yerleşmesi
B) Fizikçi Aslı Hanım’ın NASA’da göreve başlaması
C) Doktor Ata Bey’in Fransa’ya yerleşmesi
D) Hasan Usta’nın Almanya’da döner dükkanı açması
E) Kimyacı Müge Hanım’ın İsviçre’ye yerleşmesi

Çözüm

Soru – 8

Bir ülkede iç göçlerin hızlanması aşağıdakilerden hangilerine neden olmaz?

I. Çarpık kentleşmeye
II. Doğal çevrenin kirlenmesine
III. Ulaşım olanaklarının gelişmesine

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I – II E) II – III

Çözüm

Soru – 9

Türkiye’den Avrupa’ya yapılan göçlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Göç alan ülkelerde iş gücü açığı azalmıştır.
B) Kırsal kesimdeki işsizlik göçlere neden olmuştur.
C) Göç gönderen ve göç alan ülkelerin nüfus miktarları değişmiştir.
D) Bu göçler en fazla Almanya’ya yapılmıştır.
E) Göçler genellikle beyin göçü şeklinde olmuştur.

Çözüm

Soru – 10

Göç hareketleri sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrımda, göç edenlerin çalıştıkları ekonomik faaliyet türü de etkili olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürekli göçlere verilebilecek örnekler arasında yer alır?

A) Çukurova da pamuk hasadı zamanında nüfus miktarının artması
B) Büyük kentlerde inşaat döneminde nüfus miktarının artması
C) İskenderun’da demir – çelik fabrikası kurulduktan sonra nüfus miktarının artması
D) Bursa da kış mevsiminde nüfus miktarının artması
E) Yaz mevsiminde İç Anadolu Bölgesinde yüksek yayla alanlarının nüfus miktarının artması

Çözüm

Soru – 11

Ülkeler arasında gerçekleşen göçlere dış göçler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış göçlerde, göç veren ülkede ortaya çıkacak sonuçlar arasında yer almaz?

A) Yaşlı nüfus oranı artar.
B) İşsizlik oranı azalır.
C) Kadın nüfus miktarı artar.
D) Nüfus yoğunluğu azalır.
E) Sanayi üretimi artar.

Çözüm

Soru – 12

4. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Kavimler Göçü tarihteki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında yer almaz?

A) Günümüz Avrupa toplumlarının temelleri atıldı.
B) Roma imparatorluğu parçalandı.
C) Sömürgecilik hız kazandı.
D) Yeni siyasal yapılar oluştu.
E) Avrupa kıt’asındaki  ülkelerin sınırları değişti.

Çözüm

Soru – 13

Göç alan bölgelerde aşağıdaki sorunlardan hangisinin yaşanması beklenmez?

A) Konut açığı büyümesi
B) Ulaşım sorunlarının artması
C) Enerji tüketiminin artması
D) Hava kirliliğinin artması
E) Heyelan ve erozyon olaylarının artması

Çözüm

Soru – 14

Ülke içinde gerçekleşen göçlere iç göçler denir. Bu göçler sürekli veya geçici olabilir. Buna göre;

I. nüfus yoğunluğu,
II. nüfus dağılışı,
III. nüfus miktarı,
IV. nüfusun cinsiyete göre dağılımı

yukarıdakilerden hangisi iç göçlerin yoğun olduğu ülkelerde bu göçlere bağlı olarak değişikliğe uğramaz?

A) Yalnız I   B) I ve III   C) II ve III   D) II ve IV   E) III ve IV

Çözüm

Soru – 15

İç ve dış göçlere neden olan faktörleri değerlendirdiğimizde aşağıdaki olaylardan hangisinin bu göç hareketlerine etki ettiğini söyleyemeyiz?

A) Bir bölgede fabrikaların kapatılması
B) Yeni bir maden yatağının işletilmeye açılması
C) Nüfus artış hızının düşmesi
D) Depremlerin olması
E) Enerji üretiminin artması

Çözüm

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

55 Cevaplar

 1. Hakan YILDIZ dedi ki:

  teşekkürler Çok faydalı …

 2. Sudenazsdf dedi ki:

  Aşağıdakilerden hangisi göç olayı neticesinde, hem göç alan yerde hem de göç veren yerlerde oluşabilecek olumsuz durumlara örnek olarak gösterilemez?
  A) Göç alan yerlerde iş gücünün ucuzlaması
  B) Trafik sorunun ortaya çıkması
  C) Göç veren yerlerdeki arazilerin boş kalması
  D) Çarpık kentleşme
  E) Çevre kirliliğinin ortaya

 3. Sudenazsdf dedi ki:

  10-Geçmişte nüfus sayımları daha çok hangi amaçlarla yapılmıştır?
  A) Okuma-yazma oranını tespit etmek
  B) Kent ve kır nüfusunu tespit etmek
  C) Nüfus hareketlerini tespit etmek
  D) Asker sayısını ve vergi yükümlülerini tespit etmek
  E) Nüfusun mesleklere göre dağılımını tespit etmek

  11- I- Ateşin bulunması
  II- Alet yapılmaya başlanması
  III-Tarım yapılmaya başlanması
  IV-Barutun keşfi ile ateşli silahların kullanılması
  V-Sanayi devriminin gerçekleşmesi
  Yukarıda verilmiş olan olaylardan hangisi veya hangileri Dünya nüfusunda önemli artışlara sebep olmuştur?
  A) Yalnız V B) II-III-IV C) I-II-V
  D) Yalnız III E) II-III-V

  12-Aşağıdakilerden hangisi nüfusun hızla artmasının nedenlerinden değildir?
  A) Nüfusun katlanarak çoğalması
  B) Tıp alanındaki gelişmeler
  C) Eğitim seviyesinin yükselmesi
  D) Salgın hastalıkların önlenmesi
  E) Beslenme şartlarının iyileşmesi

  13-Bir bilim adamı, araştırma yaptığı bölgede çok sayıda Karstik ve Gayzer kaynaklarına rastlamıştır. Bilim adamı yalnızca bu bilgiden yola çıkarak, söz konusu bölgenin aşağıdaki özellilerinden hangisi hakkında fikir sahibi olabilir?
  A) Nüfus yoğunluğu
  B) İklim tipi
  C) Litolojik ( Kayaç ) ve jeolojik özellikleri
  D) Ortalama yükseltisi
  E) Bitki formasyonu

  • kadirhoca dedi ki:

   10. D – İlk modern nüfus sayımlarından önce amaçlanan asker sayısını belirlemek ve vergi mükelleflerini tespit etmektir. Amaç bu olduğu için kadınlar ve çocuklar bu sayımlarda pek dikkate alınmamıştır.

   11. E – Dünya nüfusunda 3 sıçrama dönemi vardır. E seçeneğinde verilenler bu zamanları ifade eder.

   12. Cevap A diyordur ama ben buna C seçeneğinide eklerim. Cevap A ve C

   13. C

 4. Sudenazsdf dedi ki:

  1.Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun cinsiyet durumunu etkileyen faktörlerden biridir?
  A)Savaşlar B)Yerleşme tipleri C)Salgın hastalıklar D)Okuryazarlık oranı E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlığı
  2. I.Savaşlar
  II.Salgın hastalıklar
  III.Beslenme olanaklarının artması
  IV.Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
  Yukarıdakilerden hangileri, Dünya genelinde nüfus artışını olumsuz yönde etkilemiştir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)III ve IV
  3.Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortalama yaşam süresi diğerlerine göre daha kısadır?
  A)Çin B)Japonya C)Kenya D)Kanada E)Almanya
  4.Dünya’da ortalama yaşam süresinin kısa olduğu ülkeler, aşağıdaki kıtalardan hangisinde daha fazladır?
  A)Avustralya B)Asya C)Avrupa D)Afrika E)Güney Amerika
  5. I. İklim
  II. Ulaşım
  III. Bitki örtüsü
  IV. Tarihi faktörler
  Yukarıdakilerden hangileri, nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez?
  A)I ve II B)I ve III C)II ve V D)III ve IV E)IV ve V
  6.Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yıllık nüfus artış hızı diğerlerine göre daha fazladır?
  A)Belçika B)Norveç C)Pakistan D)Japonya E)Avustralya
  7.Sanayi devrimi ile en fazla nüfus artışı aşağıdaki kıtalardan hangisinde görülmüştür?
  A)Avustralya B)Afrika C)Asya D)Kuzey Amerika E)Avrupa
  8.Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’da nüfus artışını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri değildir?
  A)Savaşların artması
  B)Doğal afetlerin artması
  C)Salgın hastalıkların artması
  D)Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
  E)Kadının çalışma hayatına katılması
  9.Aşağıdakilerden hangisi, şehir nüfusunun artmasına, kırsal nüfusun azalmasına neden olmuştur?
  A)Sanayinin gelişmesi
  B)Hayvanlarının evcilleştirilmesi
  C)Tarımsal faaliyetlerin yaygınlaşması
  D)Sulama olanaklarının yaygınlaşması
  E)Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi
  10.Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi, soğuğa karşı fazla dayanıklı değildir?
  A)Maki B)Bozkır C)Tundra D)Çayır E)Tayga
  11. I. Fay kaynağı
  II. Artezyen kaynağı
  III. Gayzer kaynak
  IV. Karstik kaynak
  V. Yamaç kaynağı
  Yukarıdaki kaynaklardan hangilerinin suları, yeryüzündeki sıcaklık koşullarından daha az etkilenir?
  A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)III ve IV E)IV ve V
  12.Bitkilerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan en önemli faktörler sıcaklık ve yağıştır.
  Buna göre, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde bitkiler daha hızlı büyür?
  A)Ekvatoral B)Çöl C)Tundra D)Akdeniz E)Step
  13.Aşağıdaki iklimlerden hangisinde mekanik çözülme daha az görülür?
  A)Karasal B)Tundra C)Çöl D)Step E)Ekvatoral
  14.Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinin suları daha çok kireç içermektedir?
  A)Artezyen B)Fay C)Gayzer D)Karstik E)Vadi
  15.Aşağıdakilerden hangisi için baraj göllerinden daha az yararlanılır?
  A)Elektrik üretimi B)Tarımda sulama C)İçme suyu temini D)Su ürünleri üretimi E)Kum ve çakıl temini
  16.Sıcaklık ve yağışın fazla olduğu iklim bölgelerinde geniş yapraklı ormanlar daha fazla yer kaplar.
  İklim koşulları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinde geniş yapraklı ormanlara daha az rastlanır?
  A)Brezilya B)Nijerya C)Endonezya D)Malezya E)Kanada

 5. Sudenazsdf dedi ki:

  17. Azonal topraklar, dış kuvvetler tarafından taşınan toprakların biriktirilmesiyle oluşur.
  Buna göre; akarsu, rüzgar ve buzul gibi dış kuvvetlerin oluşturdukları toprak tipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Akarsu Rüzgar Buzul
  A) Moren Alüvyon Lös
  B) Lös Moren Alüvyon
  C) Alüvyon Lös Moren
  D) Lös Alüvyon Moren
  E) Alüvyon Moren Lös
  18.Yeryüzünde kimyasal çözünme ve fiziksel çözülmenin en fazla görüldüğü iklimler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
  A)Çöl – Tundra B)Ekvatoral – Çöl C)Savan – Karasal D)Akdeniz – Muson E)Step – Ilıman okyanus
  19.Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi, daha çok ekvatoral iklim bölgelerinde görülür?
  A)Laterit B)Tundra C)Podzol D)Terra Rossa E)Kestane renkli step
  20.Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerin karakteristik bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Bozkır B)Maki C)Savan D)Tundra E)Çayır
  21. Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma-çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır.
  Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir?
  A)Ekvatoral ormanlar B)Çöller C)Kutup altı bölgeler D)Dağların yüksek kesimleri E)Orta kuşak karalarının iç kesimleri
  22.Aşağıdakilerden hangisi, az gelişmiş ülkelerde hızlı nüfus artışının beraberinde getireceği sorunlar arasında gösterilemez?
  A)İşsizliğin artması
  B)Tasarrufların azalması
  C)İç ve dış göçlerin artması
  D)Kalkınma hızının düşmesi
  E)Kişi başına düşen milli gelirin artması
  23.Bir ülkede bağımlı nüfus oranının yüksek olması;
  I.doğum oranlarının yüksek olması
  II. iş bulma olanaklarının az olması
  III. sağlık hizmetlerinin yaygın olması
  IV. nüfus artış hızının düşük olması
  gibi faktörlerden hangilerinin birlikte var olmasının sonucudur?
  A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)II ve IV E)III ve IV
  24. Gelişmişlik özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus yaş piramidinin geniş tabanlı düzgün üçgene benzediği söylenebilir?
  A)Japonya B)İngiltere C)Somali D)Almanya E)Kanada
  25. I. İklim
  II. Su kaynakları
  III. Yer şekilleri
  IV. Ulaşım
  Yukarıdakilerden hangisi, nüfus dağılışını etkileyen doğal etmenlerden biri değildir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  • kadirhoca dedi ki:

   17.C, 18.B, 19.A, 20.B, 21.A, 22.E, 23.B, 24.C, 25.D

   Normalde bu şekilde soru çözümü yapmıyorum. Bu kadar soru eklenince açıklama yapmak mümkün. olmuyor. Bundan sonra bu şekilde toplu sorularınız cevaplanmayacaktır.

   • Sudenazsdf dedi ki:

    çok saolun hocam zaten yanlışlarımı kontrol ediyordum teşekkürler çok yardımcı oldunuz 🙂

 6. Sudenazsdf dedi ki:

  Aşağıda verilmiş nüfus piramitlerinden hangisi, nüfus artışının, hızlı bir düşüşten sonra tekrar artmaya başladığı bir ülkeye ait olabilir

  https://uploads.disquscdn.com/images/32d602f4082e79cdb2afb4a5a287872802abbee8b73a95657b0c3ea59a6578b4.jpg

 7. Ulaşıs dedi ki:

  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde,
  çalışmayan(bağımlı) nüfusun genel nüfusa oranı daha fazladır?
  A)Bangladeş B)Yunanistan C)ABD D)Hollanda
  E)Japonya
  hocam lütfen yardımcı olun

 8. Sılas dedi ki:

  I. Fay kaynağı
  II. Artezyen kaynağı
  III. Gayzer kaynak
  IV. Karstik kaynak
  V. Yamaç kaynağı
  Yukarıdaki kaynaklardan hangilerinin suları, yeryüzündeki sıcaklık koşullarından daha az etkilenir?
  A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)III ve IV E)IV ve V
  .Bitkilerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan en önemli faktörler sıcaklık ve yağıştır.
  Buna göre, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde bitkiler daha hızlı büyür?
  A)Ekvatoral B)Çöl C)Tundra D)Akdeniz E)Step
  .Aşağıdaki iklimlerden hangisinde mekanik çözülme daha az görülür?
  A)Karasal B)Tundra C)Çöl D)Step E)Ekvatoral
  .Aşağıdakilerden hangisi için baraj göllerinden daha az yararlanılır?
  A)Elektrik üretimi B)Tarımda sulama C)İçme suyu temini D)Su ürünleri üretimi E)Kum ve çakıl temini
  Rica etsem bakarmısınız hocam 🙂

  • Sılas dedi ki:

   hocam soruma bakarmısınız lütfen

   • kadirhoca dedi ki:

    Sorular arada kaynamış. Toplu sorularda sadece cevapları veriyorum.
    ilk soruda cevap I ve III’tür. Bu kaynaklar yerin derinliklerinden geldiği için yüzeydeki sıcaklık dağılışından etkilenmezler.

    İkinci soruda bitkilerin sıcakta ve nemli yerlerde hızlı büyüdüğü sorulmuş. Dünyada en sıcak ve nemli diyebileceğimiz iklim Ekvatoral (tropikal) iklimdir.

    üçüncü soruda,Mekanik çözünmenin az olduğu yer sorulmakta. Mekanik çözünmenin az olması günlük sıcaklık farkının az olmasına bağlıdır. Günlük sıcaklık farkının en az olduğu yer Ekvatoral iklimdir.

    Son soruda ise barajlardan kum ve çakıl temin etmek oldukça güçtür.

 9. lale dedi ki:

  Her iklimin kendine ait bir grafiği vardır.

  https://uploads.disquscdn.com/images/c187d90af75cd03f7c6e5adc1a64cc256f7ff183bbafb483ef1d46345cee2a79.png

  Aşağıdaki özelliklerden hangisi yukarıdaki grafiğe aittir?
  A) Yağış rejimi düzenlidir
  B) Kış yağışı kar şeklindedir
  C) Ekvator çevresinde görülür
  D) Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlıdır
  E) Bitki örtüsü iğne yapraklı ormandır) A.85kişi/km² B.60kişi/km² C.130 kişi/km²
  Tarımsal nüfus yoğunlukları verilen A,B ve C kentlerinin tarım alanları birbirine yakındır.
  Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Toplam nüfusu en az olan ülke B dir.
  B) Alanı en fazla olan ülke A dır.
  C) Tarımla uğraşan nüfusu en fazla olan ülke C dir.
  D) A nın yüzey şekilleri daha engebelidir.
  E) En gelişmiş ülke C dir.

  Aşağıda verilen iklim grafiğine sahip olan yerlerde görü-lebilecek en yaygın bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

  https://uploads.disquscdn.com/images/1bf46a50ffc267c32c296c03711aa0e311e739f7d58287a6782e25203eacb8f7.png

  A) Ekvatoral yağmur ormanları
  B) Muson ormanları
  C) Orta kuşağın karışık ormanları
  D) Tayga ormanları
  E) Savanlar

 10. kadirhoca dedi ki:

  1) Kıtalar, yer altında oluşan konveksiyonel hareketler sonucunda hareket etmektedir. Bu olayı levha (tektoniği) hareketleri olarak isimlendiririz.

  2) Akarsu aşındırması yüzeyde ve yer yapısını bozucu şekilde etkilediğinden yer yapısına dair geçerli sonuçlar vermez.

 11. kadirhoca dedi ki:

  1)Verilen örnek olay yüksek sıcaklığa sahip çekirdeğin etrafında ısınarak yüzeye (kabuğa) doğru yükselici (konveksiyonel) yönde hareket eden mağmayı çağrıştırır. Cevap: D

  2) Deniz yüzeyindeki sıcaklık azalışını enlemle, derinlerdeki sıcaklık değişimini ise derinlikle açıklayabiliriz.

 12. Sılas dedi ki:

  (___) 1. Kadının iş hayatına girmesi doğum oranını artırır.
  (___) 2. Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, dünyada nüfusun en fazla olduğu ülkelerdendir.
  (___) 3. Kuzey Amerika’daki nüfus artış hızı Güney Amerika’dan fazladır.
  (___) 4. Bataklıklar, su yüzeyleri, çöller nüfuslanmanın olmadığı alanlardır.
  (___) 5. Ekvatoral kuşakta yer alan Amozon Nehrinin ağız kesimlerinde nüfuslanma çok fazladır.
  (___) 6. Dünya nüfusunun % 50 sinden fazlası Asya kıtasındadır.
  (___) 7. 1900 ve 2000 yılları arasında nüfusu en çok artan kıta Asya’dır.
  (___) 8. Dağlık, engebeli, yüksek alanlarda nüfuslanma çoktur.
  (___) 9. Muson, iklimi, Akdeniz iklimi, Okyanusya iklim nüfuslanmanın çok olduğu iklimdedir
  (___) 10. Nil, İndus, Ganj, Hong-ho, Dicle, Fırat dünyada nüfusun yoğun olduğu akarsu havzalarındandır.
  (___) 11. Turizm, ticaret, sanayi, madenlerin işletilmesi, nüfusun dağılışını etkileyen doğa faktörlerdendir.
  (___) 12. Dünya nüfusu geçmişten günümüze kadar sürekli artış göstermiştir.
  (___) 13. Dünyada nüfus artışında ilk sıçrama insanların alet yapımını keşfetmesiyle başlamıştır.
  (___) 14. İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanmaması nüfus artışının sorun haline geldiğinin kanıtıdır.
  (___) 15. Çalışan nüfus gelişmemiş ülkelerde fazladır.
  (___) 16. Yaşlı nüfusta kadın nüfusu erkek nüfusundan daha azdır.

 13. Sılas dedi ki:

  a) 0-14 yaş aralığındaki nüfusa……………………. Nüfus, 15-64 yaş aralığındaki nüfusa ise; ………………………… nüfus adı verilir.
  b) Karadeniz iklim bölgesinde makilere benzeyen bitkilere ………………………. adı verilir.
  c) Gelişmiş ülkelerde ……………………………. faaliyetlerde çalışan kişi sayısı …………………………. faaliyetlerde çalışan kişi sayılarından fazladır.
  d) Afrika’da kuraklık nedeniyle yapılan göç …………………………………………. göçüne örnektir.
  e) 20.yy. öncesinde nüfus sayımları ………………………. ve……………………………. belirlemek amacıyla yapılmıştır.

  Aşağıdaki cümleleri doğru (D) ve yanlış (Y) şeklinde değerlendiriniz. (10×1= 10 puan)
  a) ( )Türk ve Yunan nüfusu iki ülke arasında imzalanan Mondros Antlaşması ile nüfus yer değiştirmiştir.
  b) ( )Dış satımda ham madde payı fazla olan bir ülkede hizmet sektörü gelişmiştir.
  c) ( )Dünyada nüfus artış hızı en az olan kıta Afrika kıtasıdır.
  d) ( ) Göç veren yerde erkek ve çocuk nüfusu artar.
  e) ( ) Nüfus piramidi arı kovanı şeklinde ise yaşlı nüfus az olur.
  f) ( )Üretim ve imalat işleri birincil ekonomik faaliyet grubuna girer.
  g) ( ) Savan bitkisinin olduğu yerlerde kışları yağışlı geçer.
  h) ( ) Doğal kaynakların dengeli dağılması göçlere yol açar.
  ı) ( )Yeryüzünde bitkilerin dağılışı dengeli bir dağılım göstermez.
  i) ( ) Hızlı nüfus artış hızı ekonomik faaliyetlerin azalmasına yol açar.
  hocam cevaplarmısınız yaptığım sorulardan emin olmak istiyorumda

 14. kadirhoca dedi ki:

  Şimdi burada 1 / 3 000 000 ölçeğinin neyi ifade ettiğini bilirsek soru kendiliğinden çözülür.

  Burada 1 / 3 000 000 demek,
  1 (cm) = 3 000 000 cm demektir. sıfırları yavaş yavaş silersek,
  1 (cm) = 300 000 dm,
  1 (cm) = 30 000 metre,
  1 (cm) = 3000 dam,
  1 (cm) = 300 hm
  1 (cm) = 30 km demektir. Yani haritada 1 cm uzunluğunda bir yol, çizgi aslında 30 kilometre uzunluğundadır.

  1 cm —- 30 km ise
  4 cm —- 120 km olur. Çünkü 0 dan ? işaretine 4 cm (aralık – çentik) vardır.Cevap: D

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir