Su Kaynakları – Çözümlü Soruları

10
439
views

1.

– Kıyı kenarlarında oluşur.
– Dalga ve akıntıların oluşturduğu kıyı okunun gerisinde oluşur.
– Lagün veya deniz kulağı adı ile de anılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen göl tipi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Volkanik set      B) Alüvyal set           C) Kıyı set

D) Yapay set           E) Heyelân set

Çözüm

2. Fazla sularını bir ayak (gideğen) ile dışarı akıtan göllerin suları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Tektonik oluşumludur.
B) Derinliği azdır.
C) Yüz ölçümü geniştir.
D) Suları tatlıdır.
E) Denizden yüksekliği fazladır.

Çözüm

3. Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinin suları diğerlerine göre daha kireçlidir?

su-kaynaklari

Çözüm

4. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde volkanizma sonucu oluşan göllere rastlanmaz?

A) Endonezya           B) İtalya           C) Japonya

D) Türkiye                  E) Norveç

Çözüm

5.

I. Karstik kaynak
II. Yamaç kaynağı
III. Gayzer kaynağı
IV. Artezyen kaynağı
Yukarıdaki kaynak türlerinden hangilerinde sular yeryüzüne basınçla çıkar?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Çözüm

6. Akarsuların akım düzeni üzerinde, aşağıdakilerden hangisi çok daha etkilidir?

A) Bitki örtüsü
B) Yağış rejimi
C) Yağış miktarı
D) Akarsu yatağının yapısı
E) Akarsu havzasındaki yer şekilleri

Çözüm

7. Aşağıdakilerden hangisi, karma rejimli akarsuların genel özelliğidir?
A) Boylarının kısa olması
B) Akış hızlarının az olması
C) Kapalı havzada yer almaları
D) Birden fazla kaynakla beslenmeleri
E) Yalnızca yağmur sularıyla beslenmeleri

Çözüm

8. Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzündeki tektonik oluşumlu göllerden biri değildir?

A) Aral      B) Hazar      C) Baykal      D) Lut      E) Superior

Çözüm

9. Polye ve obruk gibi erime çukurluklarının içinde suların birikmesiyle oluşan göller, aşağıdaki göl gruplarından hangisinde yer almaktadır?

A) Karstik     B) Tektonik      C) Buzul      D) Alüvyal Set Gölü      E) Volkanik

Çözüm

10. Aşağıdakilerden hangisi, fay kaynağının özelliklerinden biri değildir?
A) Suları çoğunlukla sıcaktır.
B) Fay hatları boyunca görülür.
C) Sudaki kireç miktarı çok fazladır.
D) Suları mineral madde yönüyle zengindir.
E) Yüzey sularının yer altına sızıp ısınmasıyla oluşur.

Çözüm

11. Sularını denize ulaştıramayan akarsu havzalarına kapalı havza denir.
Buna göre, akarsuların kapalı havza içinde yer almalarına neden olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak türü          B) Yer şekilleri            C) Bitki örtüsü

D) Yer altı suları       E) Beşerî faktörler

Çözüm

12. Kanada, Finlandiya, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde buzul göllerinin çok fazla olmasında;
I. sıcaklık,
II. Ekvator’a olan uzaklık,
III. yüz ölçüm,
IV. doğal bitki örtüsü
gibi özelliklerinden hangileri etkilidir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Çözüm

13. Yeryüzüne düşen suların bir kısmı yer altına sızar. Yer altında değişik seviyede ve miktarda biriken bu sulara yer altı suları denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yer altı suyu miktarına etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Bitki örtüsü
B) Yağış miktarı
C) Yer şekillerinin eğimi
D) Arazinin geçirimlilik özelliği
E) Arazinin denizden yüksekliği

Çözüm

14. Gayzer(kaynaç) kaynaklarının Yeni Zelanda ve İzlanda gibi ülkelerde yaygın olması, bu ülkelerin hangi özelliğiyle açıklanabilir?

A) Kutuplara yakın olmalarıyla
B) Volkanik arazilerin yaygın olmasıyla
C) Eski jeolojik dönemde oluşmalarıyla
D) Karstik arazilerin geniş yer tutmasıyla
E) Ortalama yükseltilerinin fazla olmasıyla

Çözüm

15. Buzul aşındırmasıyla oluşan çukurlukların sularla dolması sonucunda buzul gölleri meydana gelir.

dunya

Buna göre, haritada taranarak numaralandırılan alanların hangilerinde buzul gölleri daha yaygındır?

A) 1 ve 2      B) 2 ve 3      C) 2 ve 4      D) 3 ve 4      E) 4 ve 5

Çözüm

10 YORUMLAR

    • Yükselti, bakı ve eğim akarsu rejiminden ziyade akarsu debisi üzerinde etkili olan faktörler olmakla birlikte az da olsa akarsu rejimi üzerinde etkilidirler. Burada kendimize şu soruyu sormalıyız. Yükselti, bakı yada eğim akarsu yatağında taşınan su miktarında bir dengesizliğe (veya dengeye) sebep olur mu? Bunu yıl boyunca düşündüğümüzde hemen bakının sıcaklık üzerinde yıl içinde değişime sebep olacağı bunun da buharlaşmada artma veya zalmaları beraberinde getireceği kesindir. Bu durumda bakı rejimi etkiler. Yükselti tek başına düşünüldüğünde sıcaklık ve buharlaşma üzerindeki etkisi ile rejimde az da olsa bir etkisi olur. Yükselti ve eğim beraber düşünüldüğünde eğimin artmasıyla taşınan su miktarı (debi) artacak ki buda akarsuyun rejiminin düzenli olma ihtimalini düşürür. Düzenli rejime sahip akarsulara baktığımızda çok büyük bir çoğunluğunun eğimlerinin çok az olduğunu görürüz. Azınlıkla kalan kısmınında çok güçlü kaynakları vardır ki suyun rejimini düzenli kılabilmektedir. Kısacası evet bu saydıklarınızın rejime etkisi vardır.

      • Bakı etkisi yıl içerisinde değişiklik göstermediği sürece,dönenceler dışında, akarsuyun yıl içerisindeki akım düzeninde nasıl bir değişiklik meydana getirebilir? Yükselti ve eğimde sıcaklık ve buharlaşmadan bahsetmişsiniz.Bu olaylar yıl içerisinde bu özelliklere bağlı olarak her daim gerçekleşmeyecek midir?

  1. Gerçekten konu anlatimınız ve sorularınız çok güzel. Sorunlarım çözümleri de öyle. Sanki bana özel ders veriliyormuş gibi hissediyorum. İyiki varsınız ☺☺

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here