Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 38 – 39)

11
33
views

9 od 38 harita 01

Yukarıdaki haritayı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İstanbul ve Zonguldak kentleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km’dir? (210 km civarıdır.)

2. Çorum’da yerel saat 16.15 iken İzmit’te kaç olur? (15:55)

3. Güneş hangi boylamda tepe noktasına en erken ulaşır? ( en doğudaki 36* )

4. Aşağıda verilen koordinatlar üzerinde yer alan yerleşim birimlerini bulunuz.

Paralel — Meridyen
41* Kuzey – 29* Doğu (İstanbul)
42* Kuzey – 35* Doğu ( Sinop )
40* Kuzey – 33* Doğu ( Ankara )
41* Kuzey – 32* Doğu ( Zonguldak – Bolu Sınırı )
40* Kuzey – 31* Doğu ( Ankara – Eskişehir Sınırı )
41* Kuzey – 30* Doğu ( İzmit )

5. Yalova (40.5* K – 29* D), Tekirdağ (41* K – 27.5* D), Bolu (40.5* K – 31.5* D), Bartın (41.5* K – 32.5* D), Samsun (41* K – 36.5* D) yerleşim birimlerinin coğrafi koordinatlarını  haritadan faydalanarak defterinize yazınız.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir ülkenin renklendirme yöntemiyle çizilen haritasına bakıldığında, haritada kahverengi ve tonlarının olmadığı görülmüştür. Bu ülkenin yüzey şekilleri ile ilgili neler söylersiniz? (Renkelendirme yöntemiyle hazırlanmış bir haritada kahverengi ve tonlarının olmaması bu ülkede yüksek ve dağlık alanların bulunmadığı, yükseltilerin 2000 metrenin altında bulunduğunu gösterir.)

2. Tarama yöntemi ile çizilmiş olan bir haritada kısa, kalın ve sık çizgilerin çok yer tutması harita ile ilgili nasıl bir bilgi verir? (Kısa, kalın ve sık çizgiler eğimin fazla olduğu, yer şekillerinin engebeli ve yüksek olduğu bilgisini verir)

3. Ekvator ve çevresi hangi projeksiyon yöntemi ile çizilirse yer şekilleri daha az hata ile düzlem üzerine aktarılır? (Silindirik projeksiyon ile)

4. 34* doğu meridyeninde yerel saat 12.10 iken 25* batı meridyeninde kaç olur? (34 + 25 = 59*, 59×4 = 236 dk, 236 dk = 3:56 dk, 12:10 – 3:56 = 08:14 olarak sonuç bulunur.)

5. İzohips yöntemiyle çizilen haritalardan faydalanılarak hangi işlemler yapılabilir?

– Uzunluk ve alan hesaplamaları,
– Yükselti hesaplamaları,
– Eğim hesaplamaları,
– Profil çıkartma,
– Yön bulma,
– Genel yüzey şekillerini yorumlama

9 od 38 harita 03

6. Yandaki izohips haritasında bir yerleşim birimi kurmanız istense nereleri seçerdiniz? Neden? (Haritada verilen arazide yerleşim yeri olarak seçilebilecek en mantıklı yer akarsu vadisi içidir. Bu alan haritanın güney bölgesini oluşturur. Akarsu vadisinin varlığı suyun ve verimli tarım alanlarının varlığını işaret eder. Yine eğim koşulları dikkate alındığında akarsuyun geçtiği yerlerde eğim diğer yamaçlara göre daha azdır. Yerleşmelerde arana bir diğer özellik eğim azlığıdır. Güneyde deniz veya gölün varlığı önemlidir. Bu bölgenin KYK’de olması durumunda bakı ve soğuk rüzgarlardan korunaklı olması güney tarafı tam bir yerleşim alanı haline getirir.)

7. Yandaki izohips haritasında hangi yer şekilleri görülmektedir? (Haritada; Boyun, yamaç, vadi, zirve, dağ, tepe, sırt ve arasu gibi şekiller net olarak görülür.)

8. Haritada yer alan en yüksek nokta kaç metrededir? (Haritada en son 1100 metre izohipsi geçmektedir. Buna rakmen en yüksek noktanın 1199 metre olma olasılığı vardır.)

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

1) Ölçek değiştikçe haritalardaki ayrıntıyı gösterme gücü de değişir. ( D )
2) Ölçeğin paydası büyüdükçe haritadaki ayrıntı oranı da artar. ( Y )
3) Haritanın ölçeği ile gösterdiği ayrıntı arasında doğru bir orantı vardır. ( D )
4) Büyük kara parçalarını göstermek için küçük ölçekli haritalar kullanılır. ( D )
5) Birer derecelik açılarla çizildiği kabul edilen ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. ( D )
6) Öğle vakti, Dünya’nın her yerinde aynı anda yaşanır. ( Y )
7) Türkiye ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alır. ( D )
8) Bütün meridyenlerin uzunluğu birbirine eşittir. ( D )

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1) Tarama yöntemi ile çizilen bir haritada taramaların sıklaştığı yerler eğimin arttığı yerlerdir.

2) Harita çiziminde yeryüzü şekillerini göstermek için kullanılan en yaygın yöntemler izohips, renklendirme ve kabartma yöntemidir.

3) Dünya haritaları yapılırken kara ve denizlerin şekil ve boyutlarında bozulma olmasının sebebi Dünya’nın şeklinin yuvarlak olmasıdır.

4) 45* batı meridyeni ile 15 doğu meridyeni arasındaki zaman farkı 240 dakikadır.

5) Ölçek büyüdükçe haritadaki ayrıntı artar.

6) Deniz seviyesindeki eş yükselti eğrisi 0 (sıfır) metreyi gösterir.

7) Eş yükselti eğrileri arasındaki mesafenin azaldığı yerlerde eğim artar.

8) İzohips haritalarında dağ ve tepe zirveleri nokta veya üçgen ile gösterilir.

9) En içteki eş yükselti eğrisi en yüksek noktayı gösterir.

10) Yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın olarak gösteren yöntem kabartma yöntemidir.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

9 od 38 harita 041. Yandaki haritada, seçeneklerdeki yeryüzü şekillerinden hangisi yoktur?
A) Tepe
B) Vadi
C) Yamaç
D) Delta
E) Çukur

 

9 od 38 harita 052. Yandaki haritada verilen yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akarsular menderes oluşturarak akar.
B) A ve C noktalarının yükseltileri eşittir.
C) Akarsu vadilerinin eğimi azdır.
D) Yükselti, kuzeyden güneye doğru artar.
E) Akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta oluşur.

 

9 od 38 harita 063. Yanda 100 m’de bir geçen eş yükselti eğrileri ile yapılan bir topoğrafya haritası verilmiştir. Buna göre haritada A-B noktalarının yükseltisi sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 550-700
B) 650-850
C) 850-350
D) 650-700
E) 650-350 (tam olarak 650 veya 350 denemez. A mesela 600 – 700 metre arasında denilebilir. B 300 – 400 metre arasındadır.)

4. Aşağıdaki haritada eş yükselti eğrileri 250 m aralıklarla çizilmiştir. Buna göre harita ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9 od 38 harita 07

A) B noktasının yükseltisi 500 m’dir.
B) A noktasının bulunduğu yerde eğim B’ye göre daha fazladır.
C) A ve B noktaları arasında 1000 m yükselti farkı vardır.
D) A-B noktaları arasındaki uzaklık 20 km’dir.
E) Haritadaki en yüksek izohips 2000 m’yi gösterir.