Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 132–133-134-135)

4
377
views

9-olcme-degerlendirme-cevaplari-sayfa-132-133-134-135

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 132–133-134-135)

Aşağıdaki ifadeleri uygun biçimde eşleştiriniz.

Alfred Wegener b) Kıtaların kayma teorisi
Çekirdek a) Yerküre’nin en sıcak bölgesi
Manto ç) Yerküre’nin hamurumsu kıvamdaki katmanı
Pangaea d) Tek kıta
Tektonik hareketler c) Yer kabuğundaki hareketler

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Levha tektoniğini ispatlayan deliller nelerdir?

Cevap: Levha tektoniği yani kıtaların kaydığını nasıl ıspatlarız. Kıtalar yılda birkaç santimetre hareket etmektedirler. Günümüzden milyarlarca yıl önce başlayan bu hareket günümüzde de devam etmektedir. Bunu ıspatlamanın yolu geçmişte bıraktığı izleriden anlaşılabilir. Bunlar; Güney Afrika kıtasındaki hayvan fosillerinin Güney Amerika’daki fosillerle benzerlik göstermesi (Eskiden birleşikti), Atlas okyanusunun doğu ve batı kıyılarının bbenzer görünümlü olup kayaç, toprak ve dağların uzanışlarının benzerlik göstermesi, Dünya haritasını incelediğimizde bazı kıta kıyılarının çok uzakta bulunan kıtaların kıyılarıyla benzerlik göstermesi olarak sıralayabiliriz.

2. Jeolojik zamanlara göre tektonik hareketleri belirtiniz.

Cevap:
Birinci zaman (Paleozoik) : Kaledoniyen ve Hersinyen kıvrımlarının oluşumu
İkinci zaman (Mezozoik) : Kimmeridge ve Avustrien kıvrımlarının oluşumu.
Üçüncü zaman (Neozoik) : Alp – Himalaya kıvrım sistemlerinin oluşumu.

3. Aşağıda yer alan şekilde soru işaretlerinin yerine gelebilecek olan sözcükleri yazınız.

horst-graben-soru

4. Yandaki şekilde numaralarla gösterilen bölümlerin isimlerini yazınız.

yanardag-yapisi

1 – Tüf ve Gaz Bulutu 2 – Krater 3 – Yan Baca
4 – Lav Akıntısı 5 – Baca  6 – Magma Haznesi

5. Yukarıdaki fotoğrafta ok işareti ile gösterilmiş olan yerde hangi olay yaşanmıştır?

Cevap: Yer kabuğu hareketleri,  Deprem

6. Bulunduğunuz yerde dağ grupları varsa, hangi dağ sistemine girdiğini araştırınız. (Bulunduğunuz şehir veya bölgeye göre cevaplayınız)

7. Orojenez ve epirojenez ile depremlerin oluşum süreçlerini karşılaştırınız.
8. Fiziksel çözülme nasıl meydana gelir?
9. Kimyasal çözünmede etkili olan temel faktörler nelerdir?
10. Heyelanın oluşumunda hangi faktörler etkilidir?
11. Kıyıların şekillenmesinde dağların uzanışı nasıl etkili olur?
12. Akarsu birikim şekillerinin oluşmasında hangi faktörler etkilidir?

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” koyunuz.

Sorular D Y
1 Mantar kaya, buzulların etkili olduğu bölgelerde oluşur. Y
2 Karstik şekillerin oluşumunda sadece yer altı suları etkilidir. Y
3 Kapalı havza akarsuları, deniz veya okyanuslara ulaşmaz. D
4 Sert kayaçların buzullar tarafından aşındırılması ile hörgüç kaya meydana gelir. D
5 Akarsuların debisi yıl boyunca değişmez. Y

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Dağ oluşumu sırasında kıvrılma ile yüksekte kalan kısımlara ANTİKLİNAL alçakta kalan kısımlara SENKLİNAL denir.
2. Epirojenez sonucunda denizin karaya doğru ilerlemesine TRANSGRESYON denir.
3. Volkan konilerinin tepe kısmındaki çukura  KRATER denir.
4. Etki alanları en dar olan depremler ÇÖKÜNTÜ DEPREMLERİ dır.
5. Heyelanların akarsu vadilerini tıkamasıyla HEYELAN SET GÖLLERİ meydana gelir.
6. Akarsuyun yatağını derine aşındırabileceği en son seviye KAİDE seviyesidir.
7. Dağ içi ovası EĞİMİN azaldığı yerlerde meydana gelir.
8. Menderes oluşturan akarsuların AŞINDIRMA GÜCÜ, TAŞIMA GÜCÜ, DERİNE AŞINDIRMASI azalır.
9. Irmak adası EĞİM‘in azaldığı vadi yataklarında meydana gelir.
10. Çağlayanlardan düşen suyun aşındırması ile DEV KAZANI meydana gelir.
11. Mağara tavanından damlayan suyun içindeki KALSİYUM KARBONAT‘ın mağara tabanında
birikmesi ile DİKİT oluşur.
12. Dolinlerin birleşmesi ile UVALA oluşur. UVALA‘nın birleşmesi ile POLYE oluşur.
13. Buzul erimesi sonucu oluşan akarsuların taşıdığı MOREN‘lerin eğimin azaldığı yerlerde birikmesiyle
SANDER DÜZLÜKLERİ meydana gelir.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerdendir?

A) Akarsular B) Orojenez C) Rüzgârlar D) Buzullar E) Dalgalar

2. Büyük kara parçalarının çanaklaşma, alçalma ve yükselme hareketlerine epirojenez adı verilir. Yukarıdaki cümleye göre epirojenezin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Deniz ilerlemesi B) Birikme C) Aşınma D) Buzullaşma E) Yan basınçlar

3. Çukurova alüvyal birikintilerin ağırlığıyla yılda bir kaç mm alçalmaktadır. Buna göre Çukurova Havzası’nda meydana gelen olaylar aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Orojenez
B) Epirojenez
C) Yer kabuğunun kırılması
D) Karstik alanların çökmesi
E) Volkanizma

4. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler etkili değildir?

A) Horst
B) Graben
C) Göçme depremlerinin oluşumunda
D) Fay hatlarının oluşumunda
E) Tektonik depremlerin oluşumunda

5.

I. Torosların oluşumu
II. Çukurova havzasının alçalması
III. İskandinavya’nın yükselmesi
IV. Gediz Havzası’nın oluşması

Yukarıdakilerden hangileri epirojenez olayına örnek olarak gösterilebilir?

A) I ve III    B) II ve IV    C) II ve III    D) I ve IV    E) III ve IV

6. Aktif volkanların çevresi tehlikeli olmasına rağmen insanlar neden bu alanlara yeleşmişlerdir?

A) Yüzey şekilleri düz olduğu için
B) Sıcak oldukları için
C) Verimli tarım alanları olduğu için
D) Önemli maden yatakları olduğu için
E) Bitki örtüsü gür olduğu için

7. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi kayaçların çözünmesi ile meydana gelir?

A) Hörgüç kaya B) Tafoni C) Sarkıt D) Dolin E) Tombolo

8. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların meydana getirdiği birikim şekilleri arasında yer alır?

A) Vadi B) Moren C) Mağara D) Barkan E) Birikinti konisi

9. Menderesler oluşturan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uzunluğu artmıştır.
B) Hızı azalmıştır.
C) Taşıma gücü artmıştır.
D) Aşındırma gücü azalmıştır.
E) Denge profiline yaklaşmıştır.

10. Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşumunda dağların denize göre uzanış yönü doğrudan etkilidir?

A) Skayer B) Ria C) Dalmaçya D) Fiyort E) Limanlı

11. Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akış hızı azdır.
B) Derine doğru aşındırma yavaştır.
C) Eğimi azalmıştır.
D) Aşındırma gücü fazladır.
E) Birikim şekilleri oluşturur.

12. Aşağıdakilerden hangisi dış kuvvetler arasında yer almaz?

A) Dalgalar
B) Akarsular
C) Orojenez
D) Rüzgârlar
E) Yer altı suları

13. Aşağıdakilerden hangisi kurak bölgelerde görülen yer şekillerinden değildir?

A) Tafoni B) Barkan C) Mantar kaya D) Hörgüç kaya E) Kumullar

14. Birikinti koni ve yelpazeleri gibi yer şekillerinin bulunduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eğimi azdır.
B) Akarsular biriktirme yapar.
C) Akarsu aşındırması yavaşlamıştır.
D) Akarsu sadece geriye doğru aşındırma yapar.
E) Dev kazanı ve şelale oluşumu görülmez.

15. Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşumunda buzullar etkilidir?

A) Enine kıyılar
B) Boyuna kıyılar
C) Fiyort tipi kıyılar
D) Limanlı kıyılar
E) Ria tipi kıyılar

16.

lapyamagaraobruk

9.sınıf öğrencileri ve coğrafya öğretmeni arazi gezisinde yukarıda yer alan şekillerin görüldüğü yüzey şekillerine sıkça rastlamışlardır. Söz alan öğrencilerden

Ali: Bitki örtüsünün zayıf olması oluşumda etkili olmuştur. (Y)
Melike: Arazinin eğimli olması etkili olmuştur.(Y)
Hasan: Kimyasal çözünme fazladır. (D)
Derya: Oluşumunda dış kuvvetler etkilidir. (D)
Bülent: Arazi yapısının aynı olması etkili olmuştur. (D)

demiştir. Öğrencilerin şekillerle ilgili ifadelerinden kaç tanesi yanlıştır?

A) 1 B) 2 C)3 D)4 E)5