Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları Çözümlü Soruları

27
2474
views

Soru – 1:
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın Güneş etrafındaki (yıllık) hareketinin sonuçlarından biridir?

A) Bir günün süresinin 24 saat olması
B) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi
C) Çizgisel hızın en fazla Ekvator’da olması
D) Ekvator ile ekliptik düzlem arasında bir açının bulunması
E) Meridyen yayları arasında dörder dakikalık yerel saat farkının olması

Çözüm

Soru – 2:
Ekvator üzerinde yer alan bir noktada, belirli tarihlerdeki Güneş’in konumları aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bu tarihle doğru olarak verilmiştir?
_______I________II______ III____
A) 21 Aralık 23 Eylül 21 Haziran
B) 21 Haziran 21 Mart 21 Aralık
C) 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül
D) 21 Haziran 21 Aralık 21 Mart
E) 23 Eylül 21 Aralık 21 Haziran

Çözüm

Soru – 3:

Dünya yukarıdaki konumdayken, küre üzerinde verilen M ve N noktaları için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) N noktası Güney Yarım Küre’dedir.
B) M noktasında yaz yaşanırken, N noktasında kış yaşanır.
C) M noktasından kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hız azalır.
D) N noktasında yaşanan gece süreleri gündüz sürelerinden uzundur.
E) Güneş ışınlarının M noktasına düşme açısı, N noktasına göre daha küçüktür.

Çözüm

Soru – 4:
Türkiye’de, aşağıdaki tarihlerin hangisinden sonra gündüz süresi gece süresinden daha uzun olmaya başlar?

A) 23 Eylül B) 21 Haziran C) 4 Temmuz D) 21 Mart E) 21 Aralık

Çözüm

Soru – 5:
Aşağıdaki grafikte, 21 Haziran günü beş merkezin gece ve gündüz uzunlukları gösterilmiştir.

Grafik incelendiğinde, hangi iki merkezin birbirine daha uzak olduğu söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve V E) IV ve V

Çözüm

Soru – 6:
Aşağıdakilerden hangisi, diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir?

A) Orta kuşakta dört mevsim özelliklerinin belirgin olması
B) Ekvator ile ekliptik arasında 23° 27′ lık bir açının bulunması
C) Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasındaki noktalara dik gelmesi
D) Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken, Güney Yarım Küre’de kış yaşanması
E) 21 Haziran günü Samsun’da yaşanan gündüz süresinin Hatay’dan uzun olması

Çözüm

Soru – 7:
Aşağıdakilerden hangisi, Yer ekseninin eğik olmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir?

A) Mevsimlerin oluşması
B) Gölge boylarının değişmesi
C) Gece ve gündüz süresinin değişmesi
D) Aydınlanma dairesinin yer değiştirmesi
E) Aynı boylam üzerindeki noktalarda yerel saat farkının olmaması

Çözüm

Soru – 8:
Aşağıdaki şekillerde, 40° kuzey paraleli üzerinde bulunan Ankara’da 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Mart, 21 Aralık
tarihlerinde öğle vakti Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki konumlan verilmiştir.

Güneş’in Ankara’da ufuk düzlemi üzerindeki yükseltilerinin değişmesinde;

I. Mevsimler,
II. Dünya’nın eksen eğikliği,
III. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi

faktörlerinden hangilerinin etkisi vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Çözüm

Soru – 9:
Aşağıdaki tabloda, X ve Y merkezlerinin matematik konumları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki tarihlerin hangisinde X ve Y merkezlerinde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar?

A) 21 Aralık B) 21 Mart C) 21 Haziran D) 4 Temmuz E) 3 Ocak

Çözüm

Soru – 10:
Aşağıdakilerden hangisi, Yer ekseninin yörünge düzlemine dik olmamasının bir sonucudur?

A) Bir günün süresinin 24 saat olması
B) Yer çekiminin kutuplarda fazla, Ekvator’da az olması
C) Sıcaklığın Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalması
D) Okyanus akıntılarının her iki yarım kürede de halkalar oluşturması
E) Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken, Güney Yarım Küre’de kış yaşanması

Çözüm

Soru – 11:

Dünya, yıllık hareketi sırasında şekildeki konumu aldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) Kuzey yarım kürede kış mevsimi başlar.
B) Kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanır.
C) Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.
D) Güneş ışınları Oğlak Dönencesi üzerindeki yerlere saat 12:00’da dik düşer.
E) Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanır.

Çözüm

Soru – 12:

Güneş ışınlarının atmosfer içindeki yolunun uzaması,ışınların tutulmasını artırır.
Buna göre, yukarıdaki şekilde belirtilen noktaların hangisinde 21 Aralıkta tutulmanın en az olması beklenir?

A) K —– B) L —– C) N —– D) P —– E) R

Çözüm

Soru – 13:


21 Aralık tarihinde Dünya üzerinde işaretlenmiş doğrultulara gidildiğinde gece süresi nasıl değişir?
——I—————- II————- III——
A) Kısalır ——- Değişmez — Uzar
B) Uzar ——— Kısalır ——- Değişmez
C) Değişmez –Uzar ——— Kısalır
D) Uzar ———Değişmez –Değişmez
E) Kısalır ——- Uzar ——— Kısalır

Çözüm

Soru – 14:

Yukarıda yıllık gölge boyu değişim grafiği verilen merkez hangi enlemler enlemler arasında bulunabilir?

A) Güney Kutup Noktası ile Güney Kutup dairesi arasında
B) Ekvator ile dönenceler arasında
C) Yengeç Dönencesi ile Kuzey Kutup Dairesi arasında
D) Kuzey Kutup Dairesi ile Kuzey Kutup Noktası arasında
E) Oğlak Dönencesi ile Ekvator arasında

Çözüm

Soru – 15:

Dünya’nın yıllık hareketi esas alındığında haritadaki şehirlerin hangisinde gece ile gündüz arasındaki fark yıl boyunca en azdır?

A) Meksiko B) Nairobi C) Bonn D) Pekin E) Sidney

Çözüm

Soru – 16:
Türkiye’de;
– En kısa gölge,
– En uzun gündüz,
– En dik güneş ışını,
aşağıdaki tarihlerin hangisinde yaşanır?

A) 21 Haziran B) 21 Aralık C) 23 Eylül D) 21 Mart E) 4 Temmuz

Çözüm

Soru – 17:

Dünya Güneş etrafındaki hareketini şekildeki gibi yörünge üzerinde yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi yörüngenin elips olmasının sonuçlarından değildir?

A) Günberi ve günöte durumlarının yaşanması
B) Yıllık sıcaklık ortalamasının Kuzey Yarım kürede daha fazla olması
C) Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi
D) Dünya’nın yörüngedeki hızının değişmesi
E) Şubat ayının diğer aylardan kısa olması

Çözüm

Soru – 18:
Türkiye’de yaz mevsiminin bugünkünden daha sıcak olabilmesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

A) Eksen eğikliğinin ortadan kalkmasıyla
B) Yörüngenin tam daire olmasıyla
C) Ekliptik ile Ekvator düzlemi arasındaki açının büyümesiyle
D) Eksen eğikliğinin azalmasıyla
E) Aydınlanma dairesinin yıl boyu kutup noktalarından geçmesiyle

Çözüm

Soru – 19:
Güneş ışınlarının Ekvatora dik geldiği bir günde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

A) Kuzey Yarım Küre’de bahar mevsiminin yaşanması
B) Aynı boylam üzerindeki noktalarda Güneşin aynı anda doğması
C) Kuzey Kutup Dairesin’de 12 saat gündüz yaşanması
D) 45° Kuzey enleminde cismin boyu ile gölge boyunun eşit olması
E) Güney Yarım Küre’de gündüz süresinin gece süresinden daha uzun olması

Çözüm

Soru – 20:
I. Mevsimlerin oluşması
II. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
III. Muson rüzgarlarının oluşması
IV. Yerel saat farklarının oluşması

Yukarıdakilerden hangileri, Güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısının yıl içinde sürekli değişmesiyle aynı nedene bağlı olarak gerçekleşmiştir?

A) I ve II
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I ve III
E) III ve IV

Çözüm