Tarım; Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye açısından neden önemlidir?

0
50
views

Tarım Nedir?

Toprağı ve tohumu kullanarak, bitkisel ve hayvansal ürünler üretmek ve bu ürünlerden daha değerli mamuller elde etmek için yapılan ekonomik faaliyettir. Dikkat edimesi gereken nokta şudur ki tarım sadece ürün elde etmek değildir aynı zamanda hayvancılığı da içine alır.

Tarım; Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye açısından neden önemlidir?

Doğada hazır bulduğu yiyeceklerle yaşamını sürdüren insanoğlu, toplumsal gelişimin belirli bir aşamasında tarımı keşfederek tarımsal üretime geçmiştir. Bu sayede hazır bulamadığı veya tükenen ürünleri üretmeye başlamıştır.

tarim5

Tarım sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda sosyal, bölgesel, kültürel, ekolojik ve sağlığın korunması konusunda büyük önem taşıyan bir toplumsal süreç olarak görülmektedir. Tarımın halkın beslenmesi, kendine yeterlilik, sanayiye hammadde temini, gelir dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi ve ekonomik değer yaratılmasının yanında toplumsal yapının, kırsal mirasın ve çevrenin korunması, kaliteli üretim aracılığıyla yaşam kalitesinin arttırılması gibi işlevleri de vardır. Bu kapsamda Dünya, AB ve Türkiye açısından tarımın önemine şu şekilde işaret etmek mümkündür.

Dünya açısından;

Uluslararası tarımsal ilişkiler, ülkeler arasında tarım kesimini ilgilendiren çeşitli konularda yürütülen işlemleri ve bu işlemlerin düzenlenmesine yönelik sistemleri kapsamaktadır. Uluslararası tarımsal ilişkilerin konusu, uluslararası düzeyde tarımsal alanda mal ve para hareketleridir. Bu sistemi düzenleyen en önemli uluslararası platform Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’dür. DTÖ tarafından alınan kararlar ulusal tarım politikalarını yönlendirmektedir. Tarımsal dış ticaretin serbestleşmesi, 1994 Uruguay Turu, 2001 ve sonrası Doha Turu, 2004 Tarım Çerçeve Anlaşması, Aralık 2005 Hong Kong toplantıları, gerek uluslararası ve gerekse ulusal tarım politikaların uygulanmasını etkileyen tarımla ilgili karar ve düzenlemelerin olduğu süreçlerdir.

tarim4

Avrupa Birliği açısından;

Her ne kadar AB’de, tarımsal faaliyetle uğraşan nüfus toplam nüfusun sadece % 5,5’ini oluştursa da tarım AB için son derece önemli bir sektördür. Nitekim Ortak Tarım Politikası (OTP), AB’nin ilk ortak politikasıdır. Tarımsal destekler AB bütçesinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Toplam AB mevzuatının %35’i tarımla ilgili düzenlemelerden oluşmaktadır.

tarim6

Türkiye açısından;

Uzun yıllardan beri kentleşme alanında kaydedilen gelişmelere karşın, nüfusun halen % 35’i kırsal alanda yaşamaktadır. Tarım sektörünün en önemli özelliği, kırsal alanın birincil ekonomik faaliyet kaynağı olmasıdır. Bu nedenle tarım sektörü, genel anlamda ülke kalkınmasının önemli bir unsuru olmasının yanında, kırsal kalkınma çabalarının ana sürükleyicisi konumundadır. Türkiye için de önemli bir sektör olan tarımın, 2007 yılı verilerine göre sabit fiyatlarla GSYH içindeki payı yaklaşık % 8,9, tarımla uğraşan nüfusun iktisaden faal toplam nüfus içindeki payı ise yaklaşık %23,2’dir.