2019 ÖSYM – AYT Coğrafya Soruları ve Cevapları

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

2019 ÖSYM – AYT Coğrafya Soruları ve Cevapları

2019-AYT Sosyal Bilgiler-1 Coğrafya Soruları - Cevapları ve Çözümleri

Tebrikler - 2019-AYT Sosyal Bilgiler-1 Coğrafya Soruları - Cevapları ve Çözümleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünya üzerinde özellikle depremlerin ve volkanik etkinliklerin yaşanma sıklığı ve etkisi bazı alanlarda daha fazladır.
2019 ayt coğrafya sorusu
Haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu alanlar arasında gösterilemez?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
Konu levha tektoniği konusudur. Bu konuyu anlatırken öğrencilerimize levha sınırlarında volkanik faaliyetlerin, depremlerin ve sıcak su kaynaklarının çok faal olduğunu anlatırız. İşaretli alanlardan I, II, IV ve V numaralı alanlar özellikle "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde olup çok aktif alanlardır. Sadece III numaralı alan levha sınırına uzak kalıp bu alanlarda volkanizma veya deprem görülme olasılığı diğer alanlara göre oldukça düşüktür.
Soru 2
I. Tarımda makineleşme artmıştır.
II. Çayır ve mera arazilerinin payı artmıştır.
III. Tarımsal üretimde katma değer yükselmiştir.
Türkiye’de, 1950’den günümüze kadar olan süreçte yukarıdakilerden hangileri tarım sektöründeki gelişmeler arasında gösterilemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
1950 yılından günümüze; teknolojik gelişime bağlı olarak tarımda makine kullanımı ile talep artışına bağlı olarak katma değer yükselmiştir. Özellikle makineli tarıma geçiş çayır ve mera arazilerinin azalmasına neden olmuştur.
Soru 3
Sanayi Devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonksiyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş buna bağlı olarak, var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler kurulmaya başlanmıştır.

Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun artması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?
A
Göçlerin artması
B
Ulaşımın gelişmesi
C
Tüketimin artması
D
Sağlık olanaklarının daha iyi olması
E
Alışveriş merkezlerinin kurulması
3 numaralı soru için açıklama 
Bir alandaki nüfus artığı ya doğaldır yada çevreden göçlerle gerçekleşir. Sanayi devriminin etkisiyle var olan şehirlerin büyümesi veya yenilerinin kurulması göçle mümkündür. Doğal artışla bu süreç çok yavaş gerçekleşir.
Soru 4
Aşağıda, bir küresel örgütün kuruluş amaçlarından bazıları verilmiştir.
  • Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdam sağlamak
  • Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına destek sağlamak
  • Uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemek
Amaçları belirtilen bu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Birleşmiş Milletler (BM)
B
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
C
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
D
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
E
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
4 numaralı soru için açıklama 
Verilenler "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü" (OECD) nün amaçlarındandır.
Soru 5
Atıkların bazı işlemlerden sonra ikincil ham madde özelliği kazanması geri dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Geri dönüşüm sürecinin sağladığı pek çok yarar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir?
A
Çevre kirliliğinin azalması
B
Doğal kaynakların korunması
C
Enerji tasarrufu sağlanması
D
Ekonomik katkı sağlanması
E
Yeni doğal kaynak üretilmesi
5 numaralı soru için açıklama 
İşlenmiş bir madde doğallığını yitirdiği için atıklara doğal kaynak diyemeyiz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
5 tamamladınız.

2019-AYT Sosyal Bilgiler-2 Coğrafya Soruları - Cevapları ve Çözümleri

Tebrikler - 2019-AYT Sosyal Bilgiler-2 Coğrafya Soruları - Cevapları ve Çözümleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tropikal Yağmur Ormanları, bitki ve hayvan türleri bakımından Dünya’nın en zengin alanlarıdır.

Bu alanların tür bakımından zengin olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
Mutlak konumları
B
Sürekli yağış almaları
C
Su kaynaklarının bolluğu
D
Tarımın yaygın olması
E
Yıllık sıcaklık farklarının düşük olması
1 numaralı soru için açıklama 
Ekvatoral kuşağın: matematik konumu, yağış fazlalığı, su bolluğu (aynı şey), yıllık sıcaklık farklarının düşük olması (sürekli sıcak olması) bitki ve hayvan tür çeşitliliğini arttırır. Özellikle bu alanda tarım yapmak bu zenginliği arttırmaz.
Soru 2
İnsan etkisine bağlı olarak doğal sistemlerde meydana gelen değişimler bütün canlı yaşamını ciddi oranda etkiler. Bu etkinin artarak devam etmesi hâlinde doğal sistemlerde geri dönülmez sorunların yaşanacağı öngörülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisinin devam etmesi durumunda gelecekte bu sorunlar daha fazla ortaya çıkacaktır?
A
Enerji üretiminde fosil kaynakların kullanımının teşvik edilmesi
B
İhtiyaç duyulduğu kadar tüketim yapılarak israfın önlenmesi
C
Enerji verimliliği yüksek teknolojilere geçilerek enerji tasarrufunun sağlanması
D
Mevcut ormanların korunması ve ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması
E
Atıkların geri dönüştürülerek tekrar kullanımının sağlanması
2 numaralı soru için açıklama 
İsrafın önlenmesi, tasarruf, ağaçlandırma ve geri dönüşüm bunlar doğal sistemlere olan müdahalemizi hafifletici önlemlerdir. Ancak Fosil yakıt kullanmak hatta kullanım miktarlarını arttırmak doğal sistemleri olumsuz yönde etkilemektedir.
Soru 3
Şehirlerin etki alanları birbirinden farklıdır. Örneğin New York’un günümüzdeki küresel etki alanı Kiev’den daha geniştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
A
Mutlak konumları
B
Yüz ölçümleri
C
Fonksiyonları
D
Yeryüzü şekilleri
E
Bulundukları kıta
3 numaralı soru için açıklama 
New York'un ticaret ve liman fonksiyonu küresel bir etkiye sahipken, Kiev'in sanayi fonksiyonu yerel veya bölgesel düzeyde kalır.
Soru 4
Aşağıda, Türkiye’nin 2017 yılı nüfusu baz alınarak TÜİK tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin 2018-2080 yılları arasındaki nüfusunun olası durumunu gösteren bir grafik verilmiştir.
ayt coğrafya sorusu 2019
Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında nüfusun geleceğiyle ilgili olarak,
I. 2069 yılından sonra toplam nüfus miktarı azalacaktır.
II. 2040 yılına kadar olan nüfus artışında göçler etkili olacaktır.
III. 2040-2069 yılları arasında nüfus miktarı sürekli artacaktır.
yargılarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Grafiğe bakıldığında; 2069 yılından sonra toplam nüfus miktarının düştüğü, 2040-2069 yılları arasında nüfus miktarı sürekli artığı görülmektedir. Nüfus miktarını gösteren bu grafikte göçlerle ilgili bir yorum yapmak mümkün değildir.
Soru 5
Türkiye’de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve kaynakları daha etkin kullanmak için bazı bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu projelerden biri değildir?
A
Doğu Karadeniz Projesi
B
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi
C
Konya Ovası Projesi
D
Doğu Anadolu Projesi
E
Kalkınmada Öncelikli İller Projesi
5 numaralı soru için açıklama 
Bölgesel Kalkınma Projeleri içerisinde "Kalkınmada Öncelikli İller Projesi" isimli bir proje yoktur.
Soru 6
Ülkelerin sahip olduğu nadir doğal ve kültürel varlıklar, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmaktadır. Bu listeye girecek değerler belirlenirken, doğal özelliklerin yanında, kültürel varlıklar da dikkate alınmaktadır. Türkiye’de, bu listede bulunan çok sayıda eser ve alan bulunmaktadır.

Bu listede bulunan aşağıdaki alanlardan hangisinde Türk kültürüne ilişkin unsurlar daha baskındır?
A
Pamukkale-Hierapolis (Denizli)
B
Safranbolu Şehri (Karabük)
C
Troya Antik Kenti (Çanakkale)
D
Nemrut Dağı (Adıyaman)
E
Efes (İzmir)
6 numaralı soru için açıklama 
Pamukkale-Hierapolis, Troya, Nemrut Dağı ve Efes Türklerin Anadolu'ya gelmesinden çok önceleri kurulmuş veya oluşmuş doğal veya kültürel varlıklardır. Türk kültürüne ilişkin unsur Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle ortaya çıkan "Safranbolu" olabilir.
Soru 7
Avrupa Birliği'nin ve G-8'in önemli ülkelerinden biri olan Almanya’da sanayileşme XIX. yüzyılın ilk çeyreğiyle birlikte başlamıştır. Almanya bu süreçte günümüzün önemli sanayi ülkelerinden biri hâline gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin sanayileşme sürecinde yaşanan özelliklerden biri değildir?
A
Sürecin başında özellikle İngiltere'den ve diğer ülkelerden ithal edilen makineler taklit edilmiştir.
B
Gümrük vergileri yüksek tutularak ülkenin yerli üretimi korunmuş ve sanayileşme geliştirilmiştir.
C
Kömür madenleri kullanılarak demir-çelik üretimine önem verilmiş ve demir yolları geliştirilmiştir.
D
Sanayi teşvik edilerek teknik eğitime önem verilmiş ve teknolojide ilerleme sağlanmıştır.
E
Sürecin başından itibaren sanayi yatırımlarını devlet üstlenmiş, özel sektörün yatırım yapmasına izin verilmemiştir.
7 numaralı soru için açıklama 
E seçeneğinde "özel sektörün yatırım yapmasına izin verilmemiştir." ifadesi tamamen yanlıştır. Devlet özel sektörü her anlamda desteklemiştir.
Soru 8
Uluslararası turizm, ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynar. Bu etkileşim sonucunda birtakım olumlu sonuçlar ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?
A
Döviz girdisinin artması
B
Kültürel etkileşimin artması
C
İstihdam olanaklarının artması
D
Yoğun yapılaşmanın artması
E
Ülkeler arası ticaretin canlanması
8 numaralı soru için açıklama 
"Yoğun yapılaşmanın artması" Uluslararası turizmin olumsuz sonuçlarından biridir. Bir alandaki turizm değerleri mümkün olduğu kadar doğal kalmasına uğraşılır. Yapılaşma turizm alanlarının değerini düşürür.
Soru 9
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütlerin bir kısmı ekonomik, bir kısmı da sosyal ve kültürel niteliklerle ilgilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?
A
Ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarının rezervi
B
Temel hak ve özgürlüklere sahip olma düzeyi
C
Ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin değeri
D
İhracata konu olan ürünlerin ekonomik değeri
E
Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterliliği
9 numaralı soru için açıklama 
"Ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarının rezervi" gelişmişlik ölçütlerinden biri değildir. Eğer öyle olsaydı Japonya en geri kalmış ülke olarak kabul etmemiz gerekirdi.
Soru 10
Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.
2019 ayt coğrafya sorusu
Bu yerlerin hangisinde, sanayide fosil yakıt tüketimine bağlı hava kirliliği yaygın olarak görülür?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
10 numaralı soru için açıklama 
"V" numara ile gösterilen Çin'in doğusu yoğun sanayi bölgesi olması beraberinde fosil yakıt kullanımı hava kirliliğini ciddi oranda arttırmıştır.
Soru 11
Günümüzde doğal ve kültürel miraslara yönelik tehlikeler devam etmektedir. Her ne kadar doğal ve kültürel mirasların korunmasında devlet yönetimleri sorumluluklarını yerine getirmeye çalışsa da zaman zaman bazı tehditler ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden biri değildir?
A
Tarihî miras alanlarının millî park hâline getirilmesi 
B
Doğal ve kültürel miras alanlarındaki madencilik faaliyetleri
C
Sel, kaya düşmesi ve yangın gibi afetlerin tarihî eserlere zarar vermesi
D
Bazı endemik bitki türlerinin yerel pazarlarda gıda maddesi olarak satılması
E
Savaşlarda kültürel miraslara yönelik saldırıların olması
11 numaralı soru için açıklama 
"Tarihî miras alanlarının millî park hâline getirilmesi" bu alanları özellikle insan tehdidinden koruma amaçlıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Bu konuyu/testi ne kadar faydalı buldun?

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama puanı / 5. Oy sayısı:

Maalesef, bu yazıyı yararlı bulmadınız!

Bu yazıyı geliştirmeme yardımcı ol!

Share.